Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υπαγωγές στις διατάξεις του Άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει (Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση διεθνών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατεντών).

Στο πλαίσιο της υλοποίησης και εφαρμογής των διατάξεων του Άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει (Φορολογικά κίνητρα για την ανάπτυξη και εκμετάλλευση διεθνών δικαιωμάτων βιομηχανικής ιδιοκτησίας (πατεντών),  συνοπτική αναφορά των υπαγωγών επιχειρήσεων στις διατάξεις του Άρθρου 71Α του ν. 4172/2013 (Α΄ 167) όπως ισχύει, για το έτος 2023 ως ακολούθως:

Υποβληθείσες αιτήσεις υπαγωγής

Α. Αιτήσεις που εξετάζονται με βάση την υπ’ αρ. 52738/ΔΕΚΝΤ55/16-5-2018 (Β΄ 1843, ΑΔΑ: ΩΓΚ8465ΧΙ8-ΩΟΚ) ΚΥΑ

Υποβλήθηκαν τρία (3) αιτήματα με συμπληρωματικά στοιχεία για την επέκταση τριών αποφάσεων υπαγωγής που είχαν εκδοθεί το 2022 για την χρήση του 2021, με βάση την υπ’ αρ. 52738/ΔΕΚΝΤ55/16-5-2018 (Β΄ 1843, ΑΔΑ: ΩΓΚ8465ΧΙ8-ΩΟΚ) ΚΥΑ. Η επέκταση αφορούσε την έγκριση υπαγωγής για τις χρήσεις 2022 και 2023 της προβλεπόμενης τριετίας υπαγωγής 2021, 2022 και 2023, δεδομένου ότι εμφανίζονται κέρδη από την εκμετάλλευση κάθε μιας εκ των τριών ευρεσιτεχνιών, για πρώτη φορά στην χρήση του 2021. 

Β. Αιτήσεις που εξετάζονται με βάση την υπ’ αρ. 79628 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ-2022-Τεύχος B’ 2928) ΚΥΑ

Υποβλήθηκαν έξι (6) νέα αιτήματα έγκρισης υπαγωγής στις διατάξεις του Άρθρου 71Α όπως ισχύει και σύμφωνα με την υπ’ αρ. 79628 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ-2022-Τεύχος B’ 2928) ΚΥΑ.

Εκδοθείσες αποφάσεις έγκρισης υπαγωγής – Ποσοστό ικανοποίησης Αιτημάτων

Α. Αιτήσεις που εξετάζονται με βάση την υπ’ αρ. 52738/ΔΕΚΝΤ55/16-5-2018 (Β΄ 1843, ΑΔΑ: ΩΓΚ8465ΧΙ8-ΩΟΚ) ΚΥΑ: Για τις τρεις (3) αιτήσεις που υποβλήθηκαν αφού, α) ελήφθησαν οι εκ του νόμου προβλεπόμενες θετικές γνωμοδοτήσεις από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησία και β) διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία ότι οι αιτήσεις πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις πληρότητας για την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης, εκδόθηκαν και οι τρείς σχετικές αποφάσεις υπαγωγής. Με βάση τα ανωτέρω το ποσοστό ικανοποίησης των τριών (3) αιτημάτων που πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις πληρότητας είναι 3/3 επί 100% = 100%.

Β. Αιτήσεις που εξετάζονται με βάση την υπ’ αρ. 79628 ΕΞ 2022 (ΦΕΚ-2022-Τεύχος B’ 2928) ΚΥΑ: Από τις (6) υποβληθείσες αιτήσεις διαπιστώθηκε ότι μόνο για τις (3) τρείς πληρούνται οι νέες εκ του νόμου προβλεπόμενες νέες προϋποθέσεις για την έκδοση απόφασης. Συνεπώς αφού α) ελήφθησαν οι προβλεπόμενες θετικές γνωμοδοτήσεις από τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησία και β) διαπιστώθηκε από την Υπηρεσία η πληρότητα των νέων προϋποθέσεων, εκδόθηκαν οι σχετικές (3) αποφάσεις ένταξης/υπαγωγής στις διατάξεις του άρθρου 71Α  για όλες τις αιτήσεις που πληρούσαν τις νέες εκ του νόμου προϋποθέσεις πληρότητας για την έκδοση σχετικής απόφασης ένταξης. Με βάση τα ανωτέρω το ποσοστό ικανοποίησης των τριών (3) αιτημάτων που πληρούσαν τις εκ του νόμου προϋποθέσεις πληρότητας είναι 3/3 επί 100% = 100 %.»