Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Υλοποίηση Εθνικής Στρατηγικής και Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιομηχανία: Ενίσχυση της εθνικής αυτονομίας, προώθηση της διανοητικής ιδιοκτησίας και ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Δεξιοτήτων στη Βιομηχανία

Σε εφαρμογή της Εθνικής Στρατηγικής και του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τη Βιομηχανία και στο πλαίσιο των Στρατηγικών Στόχων ΣΚ2 - Καινοτομία, ΣΚ5 - Ανθρώπινο Δυναμικό και Δεξιότητες και ΣΚ1 – Ανταγωνιστικότητα, ξεκίνησε τον Δεκέμβριο 2023, η υλοποίηση ενός νέου έργου τριών (3) παρεμβάσεων με  την υποστήριξη και χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform). Το νέο αφορά στην υλοποίηση των κάτωθι παρεμβάσεων του Σχεδίου Δράσης:

  • Π3 - Ανάπτυξη Σχεδίου Δράσης Δεξιοτήτων για τη Βιομηχανία
  • Π4 - Ενίσχυση της ελληνικής βιομηχανίας στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών προτεραιοτήτων για την επίτευξη στρατηγικής αυτονομίας και ανταγωνιστικής πρωτοπορίας
  • Π41 - Αναβάθμιση Εθνικού συστήματος Διανοητικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Το νέο έργο υπό τον τίτλο «Industrial Ecosystems – Supporting the implementation of the Greek National Industrial Strategy» αποσκοπεί στο να παράσχει τεχνική βοήθεια που θα επιτρέψει την επιτυχή υλοποίηση της Εθνικής Στρατηγικής Βιομηχανίας και ως εκ τούτου, εντοπίζει τρεις βασικούς τομείς παροχής τεχνικής υποστήριξης για τον σχεδιασμό πολιτικών για το μετασχηματισμό του ελληνικού βιομηχανικού τομέα και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητάς του:

1.     Ενίσχυση βιομηχανικών οικοσυστημάτων: Αυτό περιλαμβάνει την ανάλυση και την προώθηση αναπτυξιακών πολιτικών για τους προσδιορισμένους τομείς προτεραιότητας για την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών τους πλεονεκτημάτων και την ενθάρρυνση της καινοτομίας και της ενσωμάτωσης στις παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού. Τα υπό εξέταση οικοσυστήματα είναι τα εξής: αγροδιατροφή, δομικά υλικά και υγεία

2.     Πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία (IIP): Αντιμετώπιση της πολυπλοκότητας και της ασάφειας του ελληνικού συστήματος πνευματικής ιδιοκτησίας για τη στήριξη της καινοτομίας, της έρευνας και της ανάπτυξης, ευθυγραμμίζοντάς το με το νομοθετικό πλαίσιο και τις βέλτιστες πρακτικές της ΕΕ.

3.     Εκ νέου εκπαίδευση για την πράσινη και ψηφιακή μετάβαση: Ανάπτυξη εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσω τεχνικής εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης, ουσιώδης για τη μετασχηματιστική διαδικασία της βιομηχανίας που ευθυγραμμίζεται με το Σχέδιο “Green Deal  - Industrial Plan.”

Επίσης, το έργο αποσκοπεί να βοηθήσει τις ελληνικές αρχές να σχεδιάσουν, να αναπτύξουν και να εφαρμόσουν μεταρρυθμίσεις ευθυγραμμισμένες με τους στόχους που περιγράφονται ανωτέρω. Τα επιθυμητά αποτελέσματα περιλαμβάνουν την υιοθέτηση τομεακών σχεδίων δράσης, βελτιώσεις στο εθνικό πλαίσιο Διανοητικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (IP) και την καθιέρωση στρατηγικών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού.

Το Υπουργείο Ανάπτυξης, η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας ειδικότερα, προσδιορίζεται ως ο κύριος δικαιούχος του παρόντος έργου. Αναφορικά με τους τρείς πυλώνες του έργου, οι εμπλεκόμενοι φορείς/δικαιούχοι είναι οι παρακάτω:

  1. Υπουργείο Υγείας, Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ), Υπουργείο Γεωργίας και Τροφίμων.
  2. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ),
  3. ΓΓ Απασχόλησης (Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων), ΓΓ Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης &  Δια Βίου Μάθησης (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων), Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ),
  4. Εξειδικευμένες αρχές και φορείς όπως οι ΕΛΟΤ και  ΕΣΥΔ
  5. Παραγωγικοί Εταίροι