Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση και την στήριξη του πράσινου μετασχηματισμού της Ελληνικής βιομηχανίας

Στο πλαίσιο της εφαρμογής της Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιομηχανία και ειδικότερα του Στρατηγικού Στόχου (4) - Πράσινος Μετασχηματισμός και της υλοποίησης της Πρωτοβουλίας Π.2 – «Ανάπτυξη Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση, με στόχο την πράσινη μετάβαση της ελληνικής οικονομίας και βιομηχανίας καθώς και την επίτευξη των ευρωπαϊκών και εθνικών κλιματικών στόχων έως το 2050», ολοκληρώθηκε το έργο Financing sustainability in Greece with public policy instruments» που αφορά στην ανάπτυξη εργαλείων δημόσιας πολιτικής για την προώθηση της χρηματοδότησης βιώσιμων/πράσινων επενδύσεων. Το έργο αυτό :

  • Ολοκληρώθηκε επίσημα στις 25-01-2024 κατά την διάρκεια της τελικής εκδήλωσης του έργου με θέμα  «Χρηματοδότηση της βιωσιμότητας στην Ελλάδα με μέτρα δημόσιας πολιτικής» που πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών,
  • Σχεδιάστηκε και υποστηρίχθηκε από την Γενική Γραμματία Βιομηχανίας / Υπουργείο Ανάπτυξης με συνδικαιούχους το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
  • Υλοποιήθηκε με την χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (DG Reform), στο πλαίσιο του «Technical Support Instrument» με ανάδοχο την Deloitte, σε συνεργασία με το ΙΟΒΕ και την Eunomia και την συνδρομή πολλών και επιφανών κοινωνικών και οικονομικών εταίρων όπως η Τράπεζα της Ελλάδος, η Ελληνική Ένωση Τραπεζών, η Ευρωπαϊκή Επενδυτική Τράπεζα κ.α.,
  • Στο επίκεντρο του έργου τέθηκε η βιομηχανία ως βασικός πυλώνας οικονομικής ανάπτυξης και κοινωνικής ευημερίας, αλλά και ως ο βασικός αποδέκτης των νέων ρυθμίσεων και κινήτρων.
  • Έγινε ο προσδιορισμός του αναγκαίου επενδυτικού και χρηματοδοτικού κενού υπό το πρίσμα των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων, αλλά και στην βάση των πιο σημαντικών κλάδων οικονομικής δραστηριότητας της ελληνικής βιομηχανίας βάσει της συνεισφοράς τους στην οικονομία και της συνεισφοράς τους στις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου (GHG).
  • Πραγματοποιήθηκε ο προσδιορισμός των προκλήσεων που σχετίζονται με την περαιτέρω ανάπτυξη του οικοσυστήματος βιώσιμης χρηματοδότησης, καθώς και μέτρων για την άμβλυνσή τους, μαζί με τον προσδιορισμό των απαραίτητων χρηματοδοτικών εργαλείων.
  • Παρέχεται μία ολοκληρωμένη πρόταση επί  του θέματος της «Εθνικής Στρατηγικής για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση», η οποία συμπεριλαμβάνει την σύσταση και συγκρότηση εκτενούς εργαλειοθήκης μέτρων, πρωτοβουλιών και δράσεων για τις Εθνικές Αρχές, με στόχο την πρακτική εφαρμογή των προτεινόμενων μέτρων.

Συνοψίζοντας η «Εθνική Στρατηγική για τη Βιώσιμη Χρηματοδότηση» στοχεύει στην καθιέρωση της βιώσιμης χρηματοδότησης ως βασικού μοχλού ανάπτυξης. Περιλαμβάνει τον προσδιορισμό των χρηματοδοτικών αναγκών και των μέσων για πράσινες επενδύσεις, ενώ περιγράφει συγκεκριμένες και υλοποιήσιμες δράσεις. Στο πλαίσιο αυτό, μέσω της εργαλειοθήκης για τις Εθνικές Αρχές για τη χαρτογράφηση και την ιεράρχηση των πράσινων πόρων, την τόνωση των πράσινων έργων και την κατανομή χρηματοδοτικών μέσων, αναμένεται να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της στρατηγικής αυτής.

Οι προτάσεις επί όλων των ανωτέρω καθώς και τα σχετικά συμπεράσματα ομαδοποιούνται και συνοψίζονται στο τελικό παραδοτέο του έργου με θέμα «Στρατηγική και Σχέδιο Δράσης» (για τη Βιώσιμη χρηματοδότηση) το οποίο δημοσιεύεται σήμερα (βλέπε συνημμένο).»