Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Νομοθεσία Πολιτικής Ποιότητας

Α. Ευρωπαϊκή

Κανονισμός 765/2008/ΕΚ

Για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς όσον αφορά την εμπορία των προϊόντων και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 339/93 του Συμβουλίου

Απόφαση 768/2008/ΕΚ για κοινό πλαίσιο εμπορίας των προϊόντων και για την κατάργηση της απόφασης 93/465/ΕΟΚ του Συμβουλίου

Κανονισμός 764/2008/ΕΚ

Για τη θέσπιση διαδικασιών σχετικά με την εφαρμογή ορισμένων εθνικών τεχνικών κανόνων στα προϊόντα που κυκλοφορούν νομίμως στην αγορά άλλου κράτους μέλους και για την κατάργηση της απόφασης αριθ. 3052/95/ΕΚ

Κανονισμός 1025/2012/ΕΕ

Σχετικά με την ευρωπαϊκή τυποποίηση

Οδηγία 2015/1535/ΕΕ

Για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών (κωδικοποιημένο κείμενο της Οδηγίας 98/34/ΕΚ, ως ισχύει με τις τροποποιήσεις της)

Β. Εθνική

Ιδρυτικός νόμος του Εθνικού Συστήματος Υποδομών Ποιότητας:

Άρθρο 6 του ν.4109/2013 (ΦΕΚ 16/Α΄/23.1.2013), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 46 παρ. 2 του  ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α/29.05.2013) και το άρθρο 15 του  ν.4242/2014 (ΦΕΚ 50/Α/28.02.2014).

Συγχώνευση των ανωνύμων Εταιρειών ΕΒΕΤΑΜ ΑΕ, ΕΚΕΠΥ ΑΕ και ΕΤΑΚΕΙ ΑΕ:

Άρθρο 63 του ν.4002 /2011 (ΦΕΚ 180/Α/22-8-2011) και το άρθρο 19 του ν.4038/12 (ΦΕΚ 14/Α/2-02-2012).

Π.Δ. 39/2001 (ΦΕΚ 28/ Α’ / 20-2-2001)

Για την καθιέρωση μιας διαδικασίας πληροφόρησης στον τομέα των τεχνικών προτύπων και προδιαγραφών και των κανόνων σχετικά με τις υπηρεσίες της κοινωνίας των πληροφοριών σε συμμόρφωση προς τις Οδηγίες 98/34/ΕΚ και 98/48/ΕΚ.

Η υπουργική απόφαση υπ. αριθμ. Φ.01.2/56790/ΔΠΠ 1828/31-5-2016 [ΦΕΚ 1897/Β/27-6-2016], όπως διορθώθηκε με το ΦΕΚ 2387/Β/03-08-2016

Κανονιστικό πλαίσιο για τους οργανισμούς αξιολόγησης της συμμόρφωσης που δραστηριοποιούνται σε πεδία της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης ή/και σε πεδία αμιγώς εθνικής τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, που εμπίπτουν στο πλαίσιο αρμοδιοτήτων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας.