Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εποπτεία Βιομηχανικών Προϊόντων

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Απόφαση 768/2008/ΕΚ για τη θέσπιση κοινού πλαισίου εμπορίας των προϊόντων σχετικά με τις διαδικασίες αξιολόγησης της συμμόρφωσης, τις υποχρεώσεις των οικονομικών φορέων και τις απαιτήσεις για τους κοινοποιημένους φορείς.

 

Κανονισμός 765/2008/ΕΚ για τον καθορισμό των απαιτήσεων διαπίστευσης και εποπτείας της αγοράς των προϊόντων του εναρμονισμένου τομέα: ρυθμίζει τη διαπίστευση σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, καθορίζει ένα κοινοτικό πλαίσιο εποπτείας της αγοράς για τα προϊόντα του εναρμονισμένου τομέα & ρυθμίζει τους ελέγχους των προϊόντων που εισέρχονται στην κοινοτική αγορά.

 

Οδηγία 2001 /95/ΕΚ για τη Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων. Καλύπτει όλα τα καταναλωτικά προϊόντα (εναρμονισμένου ή μη τομέα)

 

«Μπλε Οδηγός» της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εφαρμογή της ενωσιακής νομοθεσίας νέας προσέγγισης για τα προϊόντα

 

 

Εθνικές Διατάξεις Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας (κ.υ.α., υ.α.,π.δ.) με τις οποίες ενσωματώθηκαν στο Εθνικό Δίκαιο οι διατάξεις της Ενωσιακής Τομεακής Νομοθεσίας Εναρμόνισης (οδηγίες, κανονισμοί) Mπαίνει πινακας LINK 2

 

ν. 4072/2012 (ΦΕΚ 86/Β/11.4.2012) και ειδικότερα το Κεφάλαιο Ε΄- «Εποπτεία Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων και Υπηρεσιών Ποιότητας», ο οποίος καθιέρωσε το νέο νομοθετικό πλαίσιο για την Εποπτεία Αγοράς σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Κανονισμού 765/2008/ΕΚ

 

ΚΥΑ Ζ3/2810/2004 για τη Γενική Ασφάλεια Προϊόντων (εναρμόνιση Οδηγίας 2001/95/ΕΚ)

 
Βοηθητικό Υλικό

Στις 30.11.2016 πραγματοποιήθηκε η ημερίδα με θέμα: «Νέες εθνικές απαιτήσεις για την διάθεση στην αγορά ασφαλούς ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης, σύμφωνα με την Οδηγία 2014/35/ΕΕ» που διοργάνωσε ο Π.Σ.Β.Β.Π.Η.Υ., υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.

Παρακάτω μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα και τις παρουσιάσεις των εισηγητών της ημερίδας.

  • Πρόγραμμα της ημερίδας.
  • Εισήγηση του Δρ. Μητιακούδη Αναστάσιου, Προϊσταμένου Διεύθυνσης Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας με θέμα: Εποπτεία Αγοράς Ηλεκτρολογικού υλικού- Ο ρόλος της στη διασφάλιση της υγείας & ασφάλειας των καταναλωτών και στην προώθηση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • Εισήγηση του κου Ρασσιά Γεώργιου, Προϊσταμένου Τμήματος Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων με θέμα: ΚΥΑ 51157/ΔΤΒΝ1129/2016 Διαθεσιμότητα στην αγορά ηλεκτρολογικού υλικού χαμηλής τάσης- Υποχρεώσεις οικονομικών φορέων – Απαιτήσεις ασφάλειας - Συμμόρφωση.