Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Επιχειρηματικά Πάρκα

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ν.3982/2011 «Απλοποίηση της αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών και μεταποιητικών δραστηριοτήτων και επιχειρηματικών πάρκων και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 143/Α/17.6.2011)»

ΤΡΙΤΟ ΜΕΡΟΣ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

Ο Ν.3982/2011 έχει τροποποιηθεί από τους εξής νόμους:

 • Ν.4072/2012, (ΦΕΚ 86/Α/11.4.2012) «Βελτίωση επιχειρηματικού περιβάλλοντος – Νέα εταιρική μορφή – Σήματα - Μεσίτες ακινήτων – Ρύθμιση θεμάτων ναυτιλίας, λιμένων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 228 (παρ. 12))
 • Ν.4155/2013, (ΦΕΚ 120/Α/29.5.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» (άρθρο 44)
 • Ν.4302/2014, (ΦΕΚ 225/Α/8.10.2014) «Ρύθμιση θεμάτων Εφοδιαστικής και άλλες διατάξεις» (άρθρο 14, άρθρο 17 (παρ.4)) (άρθρο 228 (παρ. 12))
 • Ν.4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α/7-7-2016) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στις διατάξεις … και άλλες διατάξεις του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού» (άρθρο 15  (παρ. 2, 3, 4, 5, 6, 7))
 • Ν.4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α/7-12-2016) «Νέο θεσμικό πλαίσιο για την άσκηση οικονομικής δραστηριότητας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 50 (παρ. 12, 13, 14) και άρθρο 52 (παρ. 4, 5, 6, 7, 8))
 • Ν.4512/2018 (ΦΕΚ 5/Α/17-1-2018) «Ρυθμίσεις για την εφαρμογή των Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων του Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και άλλες διατάξεις» (άρθρο 166)
 • Ν.4605/2019 (ΦΕΚ 52/Α/1-4-2019) «Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία ... Μέτρα για την επιτάχυνση του έργου του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης και άλλες διατάξεις»  (άρθρα 9, 10, 11, 67 (παρ.6α, 6β, 6γ), 99 (παρ. 1, 2, 3, 4, 5, 6))
 • Ν.4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/24-5-2019) «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς…. και άλλες διατάξεις» (άρθρο 8)
 • Ν.4610/2019 (ΦΕΚ 70/Α/7-5-2019) «Συνέργειες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι… και λοιπές διατάξεις» (άρθρο 239)
 • Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 12)
 • Ν.4712/2020 (ΦΕΚ 146/Α/29-7-2020) «Διυπηρεσιακή Μονάδα Ελέγχου Αγοράς, ρύθμιση της οικονομικής δραστηριότητας … και άλλες διατάξεις» (άρθρο 33)
 • Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 39)
 • Ν.4796/2021 (ΦΕΚ 63/Α/17-4-2021) «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας…. και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (άρθρα 31 και 32)
 • Ν. 4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/26-6-2021) «Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (άρθρα 26, 27, 28, 29, 30)
 • Ν.4819/2021 (ΦΕΚ 129/Α/23-7-2021) «Ολοκληρωμένο πλαίσιο για τη διαχείριση των αποβλήτων – Ενσωμάτωση των Οδηγιών 2018/851 και 2018/852  … συναφείς επείγουσες ρυθμίσεις» (άρθρο 125)

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν.3982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

 • Φ/Α.15/3/487/39/17/01/2012 (ΦΕΚ 62/Β/2012) «Σύσταση της επταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 51 παρ. 3 του Ν. 3982/2011, αρμοδιότητες, διαδικαστικά θέματα λειτουργίας της και άλλα συναφή θέματα»
 • Φ/Α.15/3/2226/170/1/3/2012 (ΦΕΚ 583/Β/2012) «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ.6 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)»
 • Φ/Α.15/3/925/76/27-1-2012 (ΦΕΚ 355/Β/2012) «Καθορισμός της διαδικασίας τήρησης των ορίων του ποσοστού της συνολικής έκτασης που καταλαμβάνουν οι δραστηριότητες που υπάγονται στο δεύτερο μέρος του N.3982/2011, καθώς και του τύπου και του περιεχομένου της βεβαίωσης συμβατότητας της δραστηριότητας της προς εγκατάσταση επιχειρήσεως με τον τύπο του Επιχειρηματικού Πάρκου»
 • Αριθ.ΠΟΛ1092/29-3-2012 (ΦΕΚ1131/Β/2012) «Καθορισμός των προϋποθέσεων και της διαδικασίας χορήγησης των κινήτρων, τις συνέπειες παραβίασης των όρων χορήγησής τους και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 1 και 3 του άρθρου 62 του Ν. 3982/11»                
 • Φ/Α.15/3/4050/327/09-04-2012 (ΦΕΚ1135/Β/2012) «Καθορισμός του τύπου των συμβάσεων μεταβίβασης αρμοδιοτήτων από τον οικείο Ο.Τ.Α. Α΄ βαθμού στην ΕΑΝΕΠ ή ΕΔΕΠ, της διαδικασίας απόδοσης των τελών, του τρόπου τήρησης και μεταβίβασης ειδικού λογαριασμού αποθεματικού κεφαλαίου του ΕΠ»
 • Φ/Α/15.3/οικ.3453/257/13-3-2013 (ΦΕΚ 702/Β/2013) «Διαδικασία υποβολής των επενδυτικών προτάσεων, η απαιτούμενη προς τούτο αίτηση και τα σχετικά δικαιολογητικά, το ύψος και η διαδικασία της επιχορήγησης, τα κριτήρια αξιολόγησης, τα όργανα αξιολόγησης και ελέγχου, η διαδικασία ελέγχου της πορείας εκτέλεσης των επιχορηγούμενων έργων, οι όροι και η διαδικασία εκταμίευσης της επιχορήγησης, καθώς και κάθε άλλο σχετικό θέμα που αφορά τη χρηματοδότηση όλων των κατηγοριών των Επιχειρηματικών Πάρκων, καθώς και τους υφιστάμενους Οργανωμένους Υποδοχείς Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων για τη συμπλήρωση και αναβάθμιση των υποδομών τους»
 • 10.850/786/Φ/Α.15/3/10-9-2013  (ΦΕΚ 2351/Β/2013) «Καθορισμός της διαδικασίας δημοσίευσης πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ίδρυση και οργάνωση Επιχειρηματικών Πάρκων Εξυγίανσης (ΕΠΕ), των όρων και προϋποθέσεων συμμετοχής σε αυτή, του τρόπου προσδιορισμού και χρηματοδότησης του έργου και κάθε άλλου σχετικού θέματος. σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ.3 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)»
 • Φ/Α.15/3/11261/821/30-9-2013 (ΦΕΚ2495/Β/2013) «Καθορισμός των απαιτούμενων δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν από την ΕΑΝΕΠ για την ανάπτυξη Επιχειρηματικού Πάρκου Εξυγίανσης (ΕΠΕ) και Επιχειρηματικού Πάρκου Ενδιάμεσου Βαθμού Οργάνωσης (ΕΠΕΒΟ), του τρόπου οργάνωσης τους, των ελάχιστων έργων υποδομής, του τύπου και των προδιαγραφών της μελέτης χαρακτηρισμού της περιοχής για περιβαλλοντική εξυγίανση και της μελέτης συνδρομής των προϋποθέσεων ίδρυσης ΕΠΕΒΟ καθώς και κάθε άλλου σχετικού θέματος ανάπτυξης και λειτουργίας ΕΠΕ και ΕΠΕΒΟ σύμφωνα με το άρθρο 56, παρ.12 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)»
 • Φ/Α.15/3/15056/1115/27-12-2013 (ΦΕΚ 3437/Β/2013) «Ορισμός βασικών αρχών εκπόνησης του επιχειρησιακού σχεδίου για την Ανάπτυξη Επιχειρηματικών Πάρκων στην Ελληνική Επικράτεια, σύμφωνα με το άρθρο 42 παρ. 3 του Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/ Α/17-6-11)»
 • Φ/Α.15/3/οικ.55483/673/17-5-2017 (ΦΕΚ 1722 Β) «Τροποποίηση της  ΚΥΑ Φ/Α.15/3/2226/170/1-3-2012 (ΦΕΚ 583 Β) με θέμα «Καθορισμός του τύπου και του περιεχομένου της αίτησης που πρέπει να υποβάλλει η Εταιρεία Ανάπτυξης Επιχειρηματικού Πάρκου (ΕΑΝΕΠ) για την ανάπτυξη ΕΠ, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των ελάχιστων έργων υποδομής και των προδιαγραφών τους, των κριτηρίων και της διαδικασίας εξέτασης της αίτησης, των προδιαγραφών, του τύπου και του περιεχομένου της πολεοδομικής μελέτης και πράξης εφαρμογής και της διαδικασίας εξέτασης τους, σύμφωνα με το άρθρο 46, παρ.6 του Ν. 3982/11 (ΦΕΚ 143/Α/17-6-11)»

 

NEO ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ

ν.4982/2022  «Ίδρυση, ανάπτυξη, διαχείριση και λειτουργία των Επιχειρηματικών Πάρκων - Ενιαίο πλαίσιο ρύθμισης για τους φορείς Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων και άλλες διατάξεις για την ενίσχυση της ανάπτυξης.» (Α’ 195)

Ο ν.4982/2022 έχει τροποποιηθεί από τους εξής νόμους:

 • ν.5007/2022 (Α’ 241): άρθρο 98 (τροποποίηση των παρ. 10 και 11 του άρθρου 47 του ν. 4982/2022).
 • ν.5019/2023 (Α` 27): άρθρο 91 παρ.1 (Τροποποίηση της παρ. 6 του άρθρου 28 του ν. 4982/2022 και της παρ. 12 του άρθρου 46 του ν. 4982/2022).

Κατ’ εξουσιοδότηση του ν.4982/2011 έχουν εκδοθεί οι ακόλουθες κανονιστικές πράξεις:

 • Η υπ. αριθμ. 16942/22-02-2023 υ.α. «Διαδικασία και προσδιορισμός φακέλου για την υπαγωγή Οργανωμένων Υποδοχέων Μεταποιητικών και Επιχειρηματικών Δραστηριοτήτων που διέπονται από τους ν. 4458/1965, 2545/1997 και 3982/2011, στις διατάξεις του ν. 4982/2022» (Β’ 1093).
 • Η υπ. αριθμ. 18211/24-02-2023 κ.υ.α. «Διαδικασία καθορισμού, οριοθέτησης, οργάνωσης, των απαιτούμενων δικαιολογητικών, των όρων δόμησης, καθώς και του τρόπου λειτουργίας και διαχείρισης των Επιχειρηματικών Πάρκων Μεμονωμένης Μεγάλης Μονάδας» (Β’ 1147). 

 

Επιμέρους διατάξεις

 • Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου
  Φ/Α.15/2/363/4581/25-4-2012 (ΦΕΚ Β΄1346) «Καθορισμός νέας μορφής Επιχειρηματικού Πάρκου, σύμφωνα με τις Διατάξεις της παραγράφου 14 του άρθρου 41 του Νόμου 3982/2011»
 • Ειδικές Πολεοδομικές Διατάξεις
  Ν.4067/2012 (ΦΕΚ 79-Α-2012) «Νέος Οικοδομικός Κανονισμός» (άρθρο 1 παρ. 5)
 • Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων ΟΥΜΕΔ
  Ν.4178/2013 (ΦΕΚ 174/Α/8-8-2013) «Αντιμετώπιση της Αυθαίρετης Δόμησης – Περιβαλλοντικό Ισοζύγιο και άλλες διατάξεις» (άρθρο 51 παρ.2α)
 • Υπολογισμός του κύριου φόρου για γήπεδα που βρίσκονται εντός ΕΠ
  Ν.4223/2013 (ΦΕΚ 287/Α/31-12-2013) «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις» (άρθρο .4 παρ.2η)
 • Εξέταση του χαρακτήρα των εκτάσεων προς οριοθέτηση ΕΠ του ν.3982/2011 από τις Δασικές Υπηρεσίες κατά απόλυτη προτεραιότητα
  Ν.4280/2014 «Περιβαλλοντική υποβάθμιση και ιδιωτική πολεοδόμηση …Ρυθμίσεις δασικής νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 34 παρ.8.α)
 • Είσπραξη και απόδοση της εισφοράς σε χρήμα του άρθρου 52 του ν.3982/2011
  Ν.4613/2019 (ΦΕΚ 78/Α/24-5-2019) «Κύρωση της σύμβασης δωρεάς μεταξύ …..και άλλες διατάξεις» (άρθρο 8)
 • Εγκατάσταση δραστηριοτήτων σε ΟΥΜΕΔ – ειδική διάταξη
  Ν.4635/2019 (ΦΕΚ 167/Α/30-10-2019) «Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» (άρθρο 11)
 • Οικονομικά κίνητρα
  Ν.4399/2016 «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας ….και άλλες διατάξεις» (άρθρο 12, Κεφάλαιο Ι, Μέρος Β, (άρθρο 68)
 • Περιβαλλοντική κατάταξη μεταποιητικών και συναφών δραστηριοτήτων
  ΚΥΑ οικ.92108/1045/Φ.15/4-9-2020 (ΦΕΚ Β΄3833): Οι μεταποιητικές δραστηριότητες υποκατηγορίας Α1 ή Α2 που πρόκειται να εγκατασταθούν σε ΟΥΜΕΔ και δεν εμπίπτουν στην οδηγία SEVEZO ή στα κεφάλαια II έως VI της οδηγίας 2010/75/ΕΚ, μεταπίπτουν στην αμέσως χαμηλότερη κατηγορία Α2 ή Β αντίστοιχα (παρ. 3 άρθρο 4)
 • Οικοδόμηση πριν την ολοκλήρωση πολεοδόμησης, ειδικές πολεοδομικές διατάξεις σε σχέση με ΝΟΚ (Ν.4067/2012)
  Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020) «Εκσυγχρονισμός της Χωροταξικής και Πολεοδομικής Νομοθεσίας και άλλες διατάξεις» (άρθρο 40 παρ. 3 και άρθρο 99 παρ. 5γ)
 • Προϋποθέσεις εγκατάστασης εντός Επιχειρηματικών Πάρκων – Τροποποίηση της παρ. 1 του άρθρου 20 του ν. 3982/2011
  Ν.4811/2021 (ΦΕΚ 108/Α/26-06-2021) ««Απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων αρμοδιότητας Υπουργείων Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υποδομών και Μεταφορών, Υγείας και Τουρισμού, ρυθμίσεις για τις παραγωγικές δραστηριότητες και την ενίσχυση της ανάπτυξης και άλλες επείγουσες ρυθμίσεις» (άρθρο 31)

Διευκρινιστικές οδηγίες για την έγκριση ανάπτυξης Επιχειρηματικών Πάρκων