Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις

Εθνική Νομοθεσία

1. Ν. 4483/1965 (ΦΕΚ 118/Α/1965)

Περί καταργήσεως του Υποχρεωτικού Κρατικού Ελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και άλλων τινών διατάξεων, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

2. Υ.Α. 115239/25702/3627 (ΦΕΚ 8/Β/1966)

Περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/65, (όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).

3. Υ.Α 41392/13189/3281 (ΦΕΚ 965/Β/1976)

Περί επανελέγχου των εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων.

4. Ν. 2302/1995 άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/1995)

5. Υ.Α. Φ7.5/1816/88 (ΦΕΚ 470/Β/2004)

Αντικατάσταση του ισχύοντος κανονισμού Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Κ.Ε.Η.Ε) με το πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 και άλλες σχετικές διατάξεις.

6. Κ.Υ.Α. 12081/642 (ΦΕΚ 1222/Β/2006)

Θέματα Ασφάλειας των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε.). Καθιέρωση υποχρέωσης εγκατάστασης διατάξεων διαφορικού ρεύματος και κατασκευής θεμελιακής γείωσης.

7. Υ.Α.Φ.50/503/168 (ΦΕΚ 844/Β/2011)

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 115239/25702/3627 (ΦΕΚ 8/Β/1965) απόφασης του Υπουργού Βιομηχανίας «περί ερμηνείας των διατάξεων του Ν. 4483/65».

8. Ν. 3982/2011 (ΦΕΚ 143/Α/2011)

Απλοποίηση αδειοδότησης τεχνικών επαγγελματικών & μεταποιητικών δραστηριοτήτων, όπως ισχύει.