Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αρμοδιότητες Τμήματος Α΄

Αρμοδιότητες Τμήματος Α: Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

αα. Συγκεντρώνει, αναλύει και αξιολογεί στοιχεία (οικονομικά, χρηματοδοτικά, επενδυτικά, κ.λπ.), σχετικά με την εξέλιξη και ανάπτυξη των Μεσαίων, Μικρών (ΜμΕ) και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων (ΠμΕ) στη χώρα και εισηγείται και εφαρμόζει μέτρα, δράσεις, ενέργειες και προγράμματα με στόχο τη βελτίωση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητάς τους.

ββ. Συνεργάζεται με τους οικονομικούς φορείς και τις άλλες εμπλεκόμενες υπηρεσίες του δημόσιου τομέα, για τη διαμόρφωση και υλοποίηση πολιτικών για τις Μικρομεσαίες (ΜμΕ) και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (ΠμΕ), παρακολουθεί ενδελεχώς τα σχετικά θέματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους άλλους διεθνείς οργανισμούς (πχ. ΟΟΣΑ) και μεριμνά για τη διαμόρφωση κατάλληλων προϋποθέσεων εφαρμογής των εξειδικευμένων πλαισίων, όπως το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Business Act) και την εκπόνηση των σχετικών Ετήσιων Εκθέσεων Εφαρμογής τους. 

γγ. Παρακολουθεί την εφαρμογή − υλοποίηση των θεσμικών παρεμβάσεων και πρωτοβουλιών για τις ΜμΕ σχετικά με το «Μικρό Επιχειρείν» (Small Business Act) και τη συνθήκη της Λισσαβόνας και αναδεικνύει και διαχέει τις καλές επιχειρηματικές πρακτικές για τις ΜμΕ, με ιδιαίτερη έμφαση σε θέματα καλών επιχειρηματικών πρακτικών για την ανταγωνιστικότητα, την εξωστρέφεια και την πράσινη ανάπτυξη των ΜμΕ.

δδ. Αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων για τη στήριξη και ενίσχυση των ΜμΕ, διαμορφώνει και εισηγείται νομικές και θεσμικές παρεμβάσεις για όλα τα θέματα που αφορούν τις ΜμΕ.

εε. Υποστηρίζει το Εθνικό Συμβούλιο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, λειτουργεί και εποπτεύει το Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ, και όπου είναι απαραίτητο συνεργάζεται με τους συναρμόδιους φορείς για τα θέματα αυτά, ενώ υποστηρίζει και τον Εντεταλμένο Εκπρόσωπο σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (SME−Envoy), ο οποίος συντονίζει την υλοποίηση της Ευρωπαϊκής Δράσης για τις ΜμΕ.

στ. Συνεργάζεται με άλλες υπηρεσιακές μονάδες της Γενικής Γραμματείας και ενθαρρύνει την ανάληψη πρωτοβουλιών για τη διαμόρφωση προτάσεων για περαιτέρω ανάπτυξη υφιστάμενων δομών, υποδομών, εργαλείων, εφαρμογών και δημιουργία νέων, που βελτιώνουν την πρόσβαση των βιομηχανικών και βιοτεχνικών επιχειρήσεων, ιδίως των μικρών και πολύ μικρών στη χρηματοδότηση και στη γνώση, καθώς και στη δημιουργία και προώθηση νέων επιχειρηματικών και παραγωγικών κλάδων και επιχειρηματικών συνεργασιών/ συνεργιών.