Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αρμοδιότητες Τμήματος Β΄

Αρμοδιότητες Τμήματος Β΄: Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας.

αα. Προάγει και ενισχύει με κάθε πρόσφορο μέσο την ανάπτυξη των βιοτεχνικών και χειροτεχνικών επιχειρήσεων του δευτερογενούς και τριτογενούς τομέα της οικονομίας, αλλά και ειδικών κλάδων της παραγωγής, όπως της ταπητουργίας, της καλλιτεχνικής και κεραμικής βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας κ.ά. Υποστηρίζει ακόμα την ανάπτυξη βιοτεχνικών και χειροτεχνικών δραστηριοτήτων στους τομείς του Δέρματος, του Υποδήματος, του Ξύλου – Επίπλου, των Πλαστικών, της Κλωστοϋφαντουργίας, της Ένδυσης, του  Μαρμάρου, Αλουμινίου, Χαρτιού και άλλων χειροτεχνικών δραστηριοτήτων.

ββ. Διενεργεί έρευνες σε εθνικό και διεθνές επίπεδο για την προώθηση των προϊόντων του κλάδου της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της αργυροχρυσοχοΐας και της γουνοποιίας και υποστηρίζει εκδηλώσεις και πρωτοβουλίες που συμβάλλουν στην ανάδειξη και προώθηση νέων μορφών, σχεδίων και μεθόδων των προϊόντων των κλάδων αυτών.

γγ. Μεριμνά για τη διάσωση και διάδοση των ποικίλων μορφών της Ελληνικής Λαϊκής Τέχνης, όπως αυτές εκφράζονται με το αντικείμενο της εγχώριας Χειροτεχνίας και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, και προωθεί τη μετατροπή τους μέσα από πρωτοβουλίες μέτρα και δράσεις, σε βιώσιμη επιχειρηματική – πολιτιστική δραστηριότητα.

δδ. Εκπονεί επενδυτικά προγράμματα και εξειδικευμένες δράσεις για την ενίσχυση και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των δραστηριοτήτων των Χειροτεχνικών ΜμΕ και ΠμΕ, όπως και της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά.

εε. Συνεργάζεται με άλλους φορείς, εκπαιδευτικά ιδρύματα, επιχειρηματικούς φορείς και χρηματοδοτικούς οργανισμούς με στόχο την βιομηχανική ανάπτυξη των κλάδων της Χειροτεχνίας, της Καλλιτεχνικής Βιοτεχνίας, της Κεραμικής Βιοτεχνίας, της Αργυροχρυσοχοΐας της Γουνοποιίας κ.ά.

στ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλες υπηρεσιακές  μονάδες της Γενικής Γραμματείας και με το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης (ΕΚΔΔΑ) για την εκπόνηση στρατηγικού και επιχειρησιακού προγραμματισμού στα θέματα εκπαίδευσης και κατάρτισης και, γενικότερα, ανάπτυξης του ανθρώπινου δυναμικού των δημοσίων υπηρεσιών και των επιχειρήσεων, με στόχο την ανάπτυξη του επιπέδου, την αύξηση της εξειδίκευσης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων και των επιδόσεων του.

ζζ. Μεριμνά για την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων εκπαίδευσης στο εσωτερικό και εξωτερικό  για θέματα ποιότητας, ανάπτυξης της καινοτομίας, της επιχειρηματικότητας, καθώς και κάθε άλλης ανάγκης που απαιτείται από τις πολιτικές και τα προγράμματα που εφαρμόζονται.

ηη. Προωθεί, οργανώνει και παρακολουθεί την υλοποίηση ειδικών δράσεων επιχειρηματικής εκπαίδευσης και ανάπτυξης του προσωπικού που απασχολείται στις ΜμΕ, μέσω τεχνικών εργασιακής διαμεσολάβησης, ατομικής συμβουλευτικής, καθοδήγησης και λοιπών τεχνικών ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού και σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και δράσεις οι οποίες αποσκοπούν στην εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

Για τα θέματα Επιχειρηματικής Χειροτεχνίας, επισκεφτείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο: http://www.ggb.gr/el/ΕπιχειρηματικήΧειροτεχνία