Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αρμοδιότητες Τμήματος Γ΄

Αρμοδιότητες Τμήματος Γ΄: Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων στους Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς.

αα. Παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών, δομών και υποδομών που σχεδιάζεται ή/και έχει δημιουργηθεί και λειτουργεί στη χώρα και την ΕΕ, για την υποστήριξη και ανάπτυξη της  ανταγωνιστικότητας των ΜμΕ και ΠμΕ. Ειδικότερα σχεδιάζει και εισηγείται (περιλαμβανομένων και των θεσμικών ρυθμίσεων) την ανάπτυξη και λειτουργία, όπως και στην ΕΕ, αντίστοιχων σχημάτων, θεσμών, μέτρων και δράσεων για τις μεσαίες, μικρές και χειροτεχνικές επιχειρήσεις, με έμφαση στην υποστήριξη επενδυτικών και άλλων πρωτοβουλιών που εμπεριέχουν αυξημένους επιχειρηματικούς κινδύνους.

ββ. Σχεδιάζει με άλλες συναρμόδιες υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα, μηχανισμούς, δομές και σχήματα ενημέρωσης, διευκόλυνσης ή και ενεργοποίησης των ΜμΕ και ΠμΕ, για την απόκτηση πρόσβασης στις πληροφορίες, στις διαδικασίες και στα κεφάλαια που χρειάζονται, καθώς και στα χρηματοδοτικά  εργαλεία που μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες τους.

γγ. Ενημερώνει, πληροφορεί και ευαισθητοποιεί μέσω ενός οργανωμένου πληροφοριακού συστήματος όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη σε θέματα εφαρμογής καινοτόμων εργαλείων και πρακτικών (όπως Startup Greece, Αντένες Επιχειρηματικότητας, Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, Βελτίωση της Επιχειρηματικής και Κοινωνικής Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης, κ.α.), που στοχεύουν στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και των επιδόσεων των Μικρομεσαίων και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων στους τομείς των υπηρεσιών και της βιομηχανίας και παράλληλα συγκεντρώνει όλα τα σχετικά στοιχεία και δεδομένα για την εκπόνηση της Ετήσιας Έκθεσης για τις ΜμΕ.

δδ. Συμμετέχει και εκπροσωπεί τη χώρα στα διεθνή, ευρωπαϊκά και διακρατικά δίκτυα υποστήριξης της επιχειρηματικής δράσης των ΜμΕ, όπως το Enterprise Europe Network, μεριμνώντας για την αξιοποίηση των ευκαιριών στις διεθνείς αγορές.

εε. Σχεδιάζει, διαχειρίζεται, εποπτεύει ή/και υλοποιεί επενδυτικά προγράμματα και ειδικές δράσεις για την υποστήριξη των επενδυτικών πρωτοβουλιών των Μεσαίων, Μικρών και Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, για τη συνεχή βελτίωση της ανταγωνιστικότητά τους και την ενίσχυση της παρουσία τους στην ελληνική, ευρωπαϊκή και διεθνή αγορά.

στ. Προωθεί, στηρίζει και ενθαρρύνει μέσω στοχευμένων προγραμμάτων και δράσεων την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας σε ειδικούς τομείς και ευαίσθητους τομείς είναι οι νέες τεχνολογίες, το περιβάλλον, οι ειδικές κατηγορίες πληθυσμού, όπως οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και οι νέοι επιστήμονες.

ζζ. Σχεδιάζει, υλοποιεί και εποπτεύει πολιτικές και μέτρα που αποσκοπούν στην δημιουργία και  ενίσχυση των συνεργασιών / συνεργειών και δικτυώσεων (clusters) μεταξύ των επιχειρήσεων στο χώρο των ΜμΕ και ΠμΕ, και εν γένει των επιχειρήσεων και αποτελεί το «Εθνικό Σημείο Αναφοράς» για θέματα συντονισμού πολιτικής και δράσεων.

ηη. Οργανώνει και διευκολύνει την υλοποίηση ιδιωτικών επενδύσεων, μέσα από την καθιέρωση και εφαρμογή σύγχρονων χρηματοπιστωτικών εργαλείων, καθώς και κέντρων επιχειρηματικής και τεχνολογικής ανάπτυξης, και παρακολουθεί όλο το σύστημα των θεσμών που σχεδιάζεται ή εφαρμόζεται στην Ε.Ε. και τη χώρα μας, με στόχο τη χρηματοδότηση και τις ροές πόρων για την υποστήριξη επιχειρήσεων της βιομηχανίας και των ΜμΕ.

θθ. Μεριμνά σε συνεργασία με άλλα υπουργεία, υπηρεσίες, φορείς και ιδρύματα για την προώθηση και εφαρμογή νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων χρηματοδότησης, όπως είναι το Ταμείο Επιχειρηματικότητας και τα νέα σχήματα εγγυοδοσίας για επιχειρήσεις και κυρίως για ΜμΕ που προωθούνται μέσω του ΕΤΕΑΝ, σε συνεργασία με τη ΓΓΒ, τα κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών (venture capital), οι μικροπιστώσεις (microfinance), οι επιχειρηματικοί άγγελοι (business angles) καθώς και κάθε άλλο νέο πρόσφορο μέσο και εργαλείο και Πρόγραμμα Εθνικό ή Ευρωπαϊκό που διευκολύνει την πρόσβαση των μεταποιητικών και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στη χρηματοδότηση ή/και την ικανοποίηση των επιχειρηματικών τους αναγκών.