Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

19.04.2021

Παράταση της προθεσμίας υποβολής Δηλώσεων Ενδιαφέροντος και της προθεσμίας υποβολής Προτάσεων Έργου και τροποποίηση της με αρ. πρωτ. 41525/7-4-2021 Απόφασης
«Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, μη δεσμευτικού χαρακτήρα, για τη συμμετοχή ελληνικών επιχειρήσεων στο Σημαντικό Έργο Κοινού Ευρωπαϊκού Ενδιαφέροντος- ΣΕΚΕΕ
(Important Project of Common European Interest – IPCEI) στη βιομηχανική αλυσίδα αξίας “Τεχνολογίες και Συστήματα Υδρογόνου”»