Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας

Τμήμα Σχεδιασμού και Συντονισμού Πολιτικών Καινοτομίας.

  • Εισηγείται, τους στόχους, τις πολιτικές, τη στρατηγική και τις εθνικές προτεραιότητες στα πεδία της επιχειρηματικής καινοτομίας.
  • Επεξεργάζεται, διαμορφώνει και προωθεί πολιτικές για την ανάπτυξη, την ενίσχυση και τη στήριξη της βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας με ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες και μικρές μεταποιητικές επιχειρήσεις.
  • Μεριμνά για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, για την άρση διοικητικών εμποδίων, για την απλοποίηση διαδικασιών και για τη διαμόρφωση ευνοϊκών συνθηκών στην επιχειρηματική καινοτομία.  
  • Προωθεί την οικονομία της γνώσης και το καινοτομικό πνεύμα στην επιχειρηματικότητα και προτείνει μέτρα για ενσωμάτωση της καινοτομίας στις διαρθρωτικές αλλαγές βιομηχανικών μονάδων και ΜΜΕ.
  • Σχεδιάζει και αναπτύσσει πολιτικές για τη στήριξη και την εποπτεία φορέων, δομών και υποδομών επιχειρηματικής καινοτομίας και παράλληλα προωθεί προτάσεις για δημιουργία νέων ή εκσυγχρονισμό υφισταμένων δομών για τη στήριξη της επιχειρηματικής καινοτομίας, είτε αυτοτελώς είτε σε συνεργασία με αρμόδιους και συναρμόδιους φορείς.
  • Συμμετέχει στη διαμόρφωση στρατηγικών έξυπνης εξειδίκευσης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο και παρακολουθεί σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο τις εξελίξεις και επιχειρηματικές τάσεις για τη διαμόρφωση ορθών πρακτικών και την εφαρμογή μηχανισμών για διάχυση αυτών.
  • Σχεδιάζει, εκπονεί και προκηρύσσει εξειδικευμένα προγράμματα στήριξης και προώθησης της επιχειρηματικής καινοτομίας, σε συνεργασία με συναρμόδιους φορείς και υπηρεσίες.
  • Συμμετέχει και παρακολουθεί σε επίπεδο Ε.Ε. και διεθνών οργανισμών τις εξελίξεις και τάσεις που διαμορφώνονται σχετικά με τις πολιτικές βιομηχανικής και επιχειρηματικής καινοτομίας.