Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Τμήμα Αξιολόγησης και Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικής Αριστείας

Τμήμα Αξιολόγησης & Υποστήριξης Πολιτικών Επιχειρηματικής Καινοτομίας & Επιχειρηματικής  Αριστείας.

 • Καταγράφει, μελετά και αξιολογεί πολιτικές και δείκτες καινοτομίας με σκοπό την εκπόνηση συγκρίσιμων στοιχείων αναφοράς και δεικτών στον τομέα της επιχειρηματικής καινοτομίας.
 • Προβαίνει σε συλλογή, ανάλυση, κωδικοποίηση, αξιολόγηση και διάδοση πληροφοριών για τα θέματα επιχειρηματικής καινοτομίας και οικοκαινοτομίας. 
 • Συνεργάζεται με την Εθνική Στατιστική Αρχή και άλλους συναρμόδιους φορείς για τη συλλογή συγκρίσιμων στατιστικών στοιχείων στους τομείς της επιχειρηματικής καινοτομίας, πράσινης καινοτομίας, οικοκαινοτομίας και επιχειρηματικής αριστείας.
 • Παρακολουθεί τις τάσεις στο ευρωπαϊκό και διεθνές περιβάλλον, διαχέοντας την ενημέρωση στην επιχειρηματική κοινότητα και στις συναρμόδιες υπηρεσίες του δημοσίου.
 • Παρακολουθεί τους μηχανισμούς αξιολόγησης (assessment) και συγκριτικής αξιολόγησης των επιδόσεων (benchmarking) σχετικά με την πρόοδο της επιχειρηματικής καινοτομίας και αποτιμά ενέργειες και δράσεις δημόσιων και ιδιωτικών φορέων που σχετίζονται με την επιχειρηματική καινοτομία.
 • Αξιολογεί τις επιπτώσεις από την εφαρμογή πολιτικών και δράσεων για την επιχειρηματική καινοτομία και προτείνει βελτιώσεις για τον αποτελεσματικότερο συντονισμό αυτών.
 • Διαμορφώνει πολιτικές και καθορίζει στρατηγικές για  την ανάπτυξη, την ενσωμάτωση και την εφαρμογή μέτρων που στοχεύουν στην επίτευξη αριστείας στην επιχειρηματική δραστηριότητα.
 • Προωθεί την ανάπτυξη «Καινοτομικής και ποιοτικής συνείδησης» στην επιχειρηματικότητα και στην παραγωγική διαδικασία, αλλά και την επιβράβευση της επιχειρηματικής αριστείας.
 • Προωθεί την εφαρμογή καινοτόμων θεσμών και εργαλείων, όπως η «ευρωπαϊκή αξιολόγηση της επιχειρηματικής αριστείας» και η «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (CSR)» και προτείνει κίνητρα που συμβάλλουν στην υλοποίηση των θεσμών αυτών.
 • Εποπτεύει τον Οργανισμό Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας-ΟΒΙ και εισηγείται πολιτικές, στρατηγικές και προτεραιότητες που αναβαθμίζουν και διασφαλίζουν τη Βιομηχανική και Διανοητική Ιδιοκτησία.
 • Προωθεί και μεριμνά για τη διασύνδεση των πολιτικών προστασίας της βιομηχανικής και εμπορικής ιδιοκτησίας με την εθνική τυποποίηση.