Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Αποφάσεις Ένταξης ΕΣΠΑ - Έργα Ν.3299/04 - ΔΒΕ - ΓΓΒ

1. Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Ν. 3299/04 της ΔΒΕ / ΓΓΒ ΥΠΑΝ» (Ένταξη 50 έργων, 2011) ΑΠ_1673_Ε Ι 2_5_Apofasi_entaxis_ΔΒΕ_ver3-Ε 1 0 1 _3__διαυγεια

2. Απόφαση Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Ν. 3299/04 της ΔΒΕ / ΓΓΒ ΥΠΑΝ» (Ένταξη 24 έργων, 2012)  ΑΠ_1569_ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΣΠΑ - ΤΕΛΙΚΗ - Ε-2- 2012_ΛΠ.διαυγεια

3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 14705/∆ΒΕ 1673/17-10-2011 Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΙΔΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΠΟΛΥΕΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ του Ν. 3299/04 της ΔΒΕ / ΓΓΒ ΥΠΑΝ» (Ένταξη 50 έργων, 2011)  ΑΠ_1568_Τροποποίηση_Απόφασης_Ενταξης ορθη επανάληψη_ΔΒΕ.ΔΙΑΥΓΕΙΑ

4. ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΟΥ Ν3299 ΕΝΤΑΓΜΕΝΑ ΣΤΟ ΕΣΠΑ (περιέχει ζητήματα για τις υποχρεώσεις για την Δημοσιότητα και την λογιστική παρακολούθηση).

5. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΚ) αριθ. 800/2008 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 6ης Αυγούστου 2008 για την κήρυξη ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την κοινή αγορά κατ' εφαρμογή των άρθρων 87 και 88 της Συνθήκης (Γενικός κανονισμός απαλλαγής κατά κατηγορία , για τις κρατικές ενισχύσεις για τα επιχειρηματικά κεφάλαια, και τις κοινοτικές κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις που χορηγούνται για την προώθηση των επενδύσεων επιχειρηματικών κεφαλαίων σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, καθώς και την εφαρμογή του κοινοτικού πλαισίου για τις κρατικές ενισχύσεις για την έρευνα και ανάπτυξη και την καινοτομία)