Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα A' “Πολιτικών και Αδειοδότησης Τεχνικών Επαγγελμάτων και Δεξιοτήτων”

Το Τμήμα Α΄ είναι κατεξοχήν νομοπαρασκευαστικό Τμήμα: Ασχολείται με την εισήγηση Σχεδίων γενικών κανονιστικών ρυθμίσεων για τα Τεχνικά Επαγγέλματα που ασκούνται στις εγκαταστάσεις, σύμφωνα με το ν.3982/2011 όπως αυτός τροποποιήθηκε με το ν. 4072/2012 και ν.4254/2014, και ισχύει. Ειδικότερα, οι ρυθμίσεις  αφορούν:

  • Επαγγελματικά προσόντα  και ειδικότερες απαιτήσεις  για την άσκηση των τεχνικών επαγγελμάτων
  • Διαδικασίες χορήγησης επαγγελματικών αδειών τεχνικών επαγγελμάτων
  • Προϋποθέσεις έγκρισης φορέων  για τη διενέργεια εξετάσεων
  • Προϋποθέσεις έγκρισης φορέων επαγγελματικής κατάρτισης
  • Ύψος ανταποδοτικών τελών, όπου προβλέπονται
  • Κυρώσεις σε περιπτώσεις μη ποιοτικής παροχής Υπηρεσιών

Επίσης, το Τμήμα Α’ παρακολουθεί και συμμετέχει στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα και οργανισμούς και εισηγείται, σε συνεργασία με το Τμήμα Γ΄, στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του Ν. 3982/2011 για θέματα αρμοδιότητάς του σχετικά με την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου των τεχνικών επαγγελμάτων αρμοδιότητας της Διεύθυνσής μας.