Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

B. ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ (ΔΤΕΑΕ)

Οδηγία 2006/123/ΕΚ σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά - Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται οι γενικές διατάξεις που διευκολύνουν την άσκηση της ελευθερίας εγκατάστασης των παρόχων υπηρεσιών και την ελεύθερη κυκλοφορία των υπηρεσιών, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλό ποιοτικό επίπεδο υπηρεσιών.

N.3844/2010 (ΦΕΚ Α´63) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2006/123 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με τις υπηρεσίες στην εσωτερική αγορά και άλλες διατάξεις.

Οδηγία 2005/36/ΕΚ σχετικά µε την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων - Με την παρούσα οδηγία θεσπίζονται κανόνες σύμφωνα µε τους οποίους το κράτος µέλος που εξαρτά την ανάληψη ή την άσκηση νομοθετικά κατοχυρωμένου επαγγέλματος, στην επικράτειά του, από την κατοχή καθορισμένων επαγγελματικών προσόντων αναγνωρίζει, για την ανάληψη και την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος, τα επαγγελματικά προσόντα που έχουν αποκτηθεί σε ένα ή περισσότερα άλλα κράτη µέλη δίνοντας στον κάτοχό τους το δικαίωμα να ασκεί εκεί αυτό το επάγγελμα.

Π.Δ. 38/2010 (ΦΕΚ Α´78) - Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2005/36/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Σεπτεμβρίου 2005, σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών προσόντων.

Κανονισμός 303-2008 σχετικά με φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου - Με τον κανονισμό θεσπίζονται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 842/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ελάχιστες απαιτήσεις και όροι αμοιβαίας αναγνώρισης για την πιστοποίηση εταιρειών και προσωπικού όσον αφορά το σταθερό εξοπλισμό ψύξης, κλιματισμού και αντλιών θερμότητας που περιέχει ορισμένα φθοριούχα αέρια θερμοκηπίου

Κανονισμός 517/2014  για  τα  φθοριούχα  αέρια  του  θερμοκηπίου  και  για  την κατάργηση  του  κανονισμού (ΕΚ)  αριθ. 842/2006 - Στόχος του κανονισμού  είναι η προστασία  του περιβάλλοντος μέσω  της μείωσης  των  εκπομπών φθοριούχων αερίων  του θερμοκηπίου, καθορίζοντας  κανόνες για  τη συγκράτηση,  τη  χρήση,  την ανάκτηση  και  την  καταστροφή  των φθοριούχων αερίων  του θερμοκηπίου και  για  συναφή  συνοδευτικά  μέτρα, θέτοντας όρους  για  τη  διάθεση  στην  αγορά  συγκεκριμένων  προϊόντων  και  εξοπλισμού  που  περιέχουν  ή  των  οποίων  η  λειτουργία βασίζεται  σε  φθοριούχα  αέρια  του  θερμοκηπίου, επιβάλλοντας  προϋποθέσεις  για  συγκεκριμένες  χρήσεις  φθοριούχων  αερίων  του  θερμοκηπίου,  και καθιερώνοντας  ποσοτικά  όρια  για  τη  διάθεση  υδροφθορανθράκων  στην  αγορά.