Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Συνεργασίας, Εποπτείας και Υποστήριξης Περιφερειών - Τμήμα Γ

Το Τμήμα Γ΄ αποτελεί, κατ΄ ουσία, το δίαυλο επικοινωνίας της Δ/σης- και μάλιστα, με βάση την διάρθρωση αυτής, των δύο άλλων Τμημάτων της- με τους εμπλεκόμενους κοινωνικούς εταίρους και τις συναρμόδιες Υπηρεσίες, και μάλιστα τις Περιφερειακές Ενότητες, προκειμένου για τη διαρκή βελτίωση των ρυθμιζόμενων θεμάτων αρμοδιότητάς της.

Ειδικότερα, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, το Τμήμα ασχολείται με:

  • Παρακολούθηση της εφαρμογής της βιομηχανικής νομοθεσίας και συνεργασία (όπως, παροχή κατευθύνσεων και οδηγιών, αποστολή νομοθετημάτων/ εγκυκλίων/ εγγράφων) με τις αρμόδιες Διευθύνσεις των Περιφερειακών Ενοτήτων, τις κεντρικές Υπηρεσίες συναρμόδιων Υπουργείων, τα Επιμελητήρια, οι οποίες είναι αρμόδιες για την αδειοδότηση των δραστηριοτήτων του ν. 3982/2011
  • Συνεργασία με τα Επιμελητήρια (Βιομηχανικά, Βιοτεχνικά, Εμπορικά, Επαγγελματικά, Τεχνικά) και τους παραγωγικούς φορείς για τον εντοπισμό και την επίλυση τυχόν προβλημάτων
  • Συμμετοχή σε εθνικά όργανα, συμβούλια και ομάδες εργασίας που ασχολούνται με θέματα αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων ή τίτλων τεχνικής εκπαίδευσης/ κατάρτισης, όπως Σ.Α.Ε.Π., Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.
  • Χορήγηση βεβαίωσης προσωρινής παροχής υπηρεσίας για τις επαγγελματικές δραστηριότητες αρμοδιότητάς μας σε ξένους υπηκόους
  • Υποστήριξη της λειτουργίας του Ηλεκτρονικού Συστήματος Πληροφόρησης για την Εσωτερική Αγορά (ΙΜΙ), με το οποίο ανταλλάσσονται πληροφορίες μεταξύ χωρών της Ε.Ε. για τα επαγγελματικά δικαιώματα προσώπων τα οποία ασκούν Τεχνικά Επαγγέλματα στις δραστηριότητες του ν.3982/2011.
  • Εισήγηση θεμάτων στην Επιτροπή Τεχνικών Επαγγελμάτων του ν.3982/2011.