Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Βάση Δεδομένων ΟΟΣΑ

Η στατιστική βάση δεδομένων του ΟΟΣΑ OECD.Stat περιλαμβάνει τα στοιχεία και τις διαθέσιμες πληροφορίες/διευκρινίσεις ανά κράτος-μέλος, τα οποία καταχωρούνται στην έκθεση Financing SMEs and Entrepreneurship: An OECD Scoreboard” που δημοσιεύεται σε ετήσια βάση, σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκεντρώνονται και αξιολογούνται στο πλαίσιο του WPSMEE Informal Steering Group on Financing SMEs and Entrepreneurship. Στην εν λόγω ομάδα εμπειρογνωμόνων του ΟΟΣΑ η Ελλάδα εκπροσωπείται από τη Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού. Τα στατιστικά στοιχεία της βάσης δεδομένων καλύπτουν τη χρονική περίοδο από το 2007 και ανανεώνονται μετά τη δημοσίευση της κάθε φορά ετήσιας έκθεσης (Scoreboard) από τον ΟΟΣΑ.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να εισέλθουν στη βάση δεδομένων ακολουθώντας τη σύνδεση
http://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=SMES_SCOREBOARD μέσω της οποίας μπορούν να:

  • επιλέγουν μεταβλητές ανά χώρα, έτος, δείκτη, να βλέπουν τις επιλογές τους σε μορφή πίνακα κλπ,
  • εξάγουν δεδομένα σε αρχεία Excel/CSV/SDMX,
  • παράγουν σχεδιαγράμματα με βάση τα στοιχεία που έχουν επιλέξει,

αποθηκεύουν και να διαχειρίζονται ερωτήματα σχετικά με ζητούμενα στοιχεία.