Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ

Τελευταία Ενημέρωση: 2/11/2023

Τι είναι το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις; 

 

Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις (Παρατηρητήριο ΜμΕ) ξεκίνησε το 2003 ως μια αυτόνομη ομάδα ψηφιακών υπηρεσιών, η οποία αποτελείται από μελέτες, λογισμικό, βάσεις δεδομένων και δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας.

Σκοπός του Παρατηρητηρίου είναι η ποιοτική αναβάθμιση του σχεδιασμού δημόσιας πολιτικής για τις ΜμΕ μέσω της παραγωγής τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής (data-based policy recommendations) προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς.

Οι άμεσοι στόχοι του Παρατηρητηρίου είναι:

  • Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων μέσω αξιόπιστων (επεξεργασμένων) στατιστικών στοιχείων μελετών και ερευνών, αναφορικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας
  • Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Β. και της πληροφόρησης προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
  • Συντονισμός των υφιστάμενων φορέων στήριξης των ΜμΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με τη συνεχή επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών.
  • Καταγραφή της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ.
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν τις ΜΜΕ, με στόχο την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θεσμική στήριξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
  • Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου 2.4 – επενδυτική προτεραιότητα 11i του Θεματικού Στόχου 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης».
  • Διάχυση της πληροφορίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

Ωφελούμενοι της πράξης είναι τα συναρμόδια υπουργεία, οι παραγωγικοί φορείς, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικοί φορείς και οργανισμοί (π.χ. πανεπιστήμια).

 

Με ποιό τρόπο επιδιώκει να πετύχει του στόχους του το Παρατηρητήριο ΜμΕ;

Για την επίτευξη του σκοπού του, το Παρατηρητήριο αποτελείται από διακριτά Υποέργα, το καθένα από τα οποία επιδιώκει διαφορετικούς στόχους.

Το συνολικό έργο του Παρατηρητηρίου παρουσιάστηκε σε διήμερο Συνέδριο στις 1 και 2 Νοεμβρίου 2023 στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών.

Τις παρουσιάσεις του Συνεδρίου μπορείτε να βρείτε στη σχετική ιστοσελίδα.

"Εθνικό Παρατηρητήριο: Δημόσιες Πολιτικές με αξιόπιστα δεδομένα για τις ΜμΕ"

 

Περισσότερες πληροφορίες για κάθε Υποέργο και τα αποτελέσματά του μπορείτε να βρείτε στην αντίστοιχη ιστοσελίδα: 

Υποέργο 1: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

Υποέργο 2: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

Υποέργο 3: Χαρτογράφηση Χειροτεχνικών Επιχειρήσεων

Υποέργο 4: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

Υποέργο 5: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

Υποέργο 6: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

Υποέργο 7: (ιστοσελίδα υπό κατασκευή)

 

 

Πληροφορίες και Έγγραφα Διοκητικού Ενδιαφέροντος

Παρατηρητήριο ΜμΕ, Προηγούμενες Δράσεις

 

Για περισσότερες πληροφορίες, απευθυνθείτε στη Διεύθυνση Επιχειρηματικότητας και ΜμΕ.  

#μικρομεσαίες επιχειρήσεις #μικρομεσαίων επιχειρήσεων #επιχειρηματικότητα

new logo