Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ

Λογότυπα Δημοσιότητας

Εθνικό Παρατηρητήριο Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Τελευταία Ενημέρωση: Τετάρτη 20/3/2019

 

Η Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας είναι η αρμόδια διοικητική δομή του Υπουργείου, η οποία έχει ως κύριο επιχειρησιακό στόχο την ανάπτυξη και τη στήριξη των ΜμΕ μέσω: α) της ανάληψης πρωτοβουλιών, β) της εκπόνησης μέτρων και δράσεων για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας, γ) της θεσμοθέτησης και εφαρμογής ελέγχων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη χρηματοδότηση των ΜμΕ και δ) της υποστήριξης και ανάπτυξης δομών πληροφόρησης και υποστήριξης των ΜΜΕ, σύμφωνα με το άρθρο 44 του Π.Δ. 147/2017 (ΦΕΚ Α’/192/13-12-2017) «Οργανισμός Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». Μια από τις κύριες προτεραιότητες της Διεύθυνσης Στήριξης ΜμΕ στο πλαίσιο της αποτελεσματικότερης άσκησης των αρμοδιοτήτων της,  αποτελεί η υποστήριξη του «Μηχανισμού» Λειτουργίας του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ. Το Εθνικό Παρατηρητήριο για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις ξεκίνησε το 2003 ως μια αυτόνομη ομάδα ψηφιακών υπηρεσιών (η οποία αποτελείται από μελέτες, λογισμικό, βάσεις δεδομένων και δράσεις δικτύωσης και δημοσιότητας), που χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ' ΚΠΣ (2000-2006) και του Ε.Π. Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα του ΕΣΠΑ (2007-2013).

Για την υποβοήθηση του έργου της ΔΣΜμΕ, αλλά και για την υποστήριξη του έργου του Εθνικού Απεσταλμένου για τις ΜμΕ στο πλαίσιο της λειτουργίας του «Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ», διαμορφώθηκε και εντάθηκε για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΕΠΑνΕΚ), ΕΣΠΑ 2014-2020, νέο Τεχνικό Δελτίο Πράξης με τίτλο «Προσαρμογή του Εθνικού Παρατηρητηρίου για τις ΜμΕ στις ανάγκες της νέας Αναπτυξιακής/Βιομηχανικής Πολιτικής 2020-2030 και της πολιτικής για τις ΜμΕ-Ανάπτυξη υπηρεσιών και εργαλείων παρακολούθησης και πληροφόρησης»  .

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2014 - 2020)

Η νέα ενταγμένη Πράξη στο ΕΠΑνΕΚ, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) στο πλαίσιο ΕΣΠΑ 2014-2020, σε συνέχεια της με αρ. πρωτ. 5821/735/Α3 από 10/11/2017 Πρόσκλησης, με τίτλο «Αναβάθμιση λειτουργιών της Δημόσιας Διοίκησης για την υποστήριξη του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων (Β’ κύκλος)», με κωδικό 073 και α/α ΟΠΣ 2299. Η πρόσκληση με κωδικό 073, απευθύνεται στους Λοιπούς φορείς καθ' αρμοδιότητα: Ανεξάρτητες Αρχές, Ανώνυμες Εταιρίες (εποπτευόμενες από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (εποπτευόμενα από Υπουργεία), Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ. - εποπτευόμενα από Υπουργεία) και Φορείς Κεντρικής Κυβέρνησης για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων). Η Πράξη έχει διάρκεια υλοποίησης πέντε (5) έτη και περιλαμβάνει έξι (6) Υποέργα/ Δράσεις, συνολικού προϋπολογισμού 654.523,50€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ).

Τα αναμενόμενα οφέλη του Έργου έχουν  ως εξής:

  •  Ενημέρωση των αρμόδιων φορέων και λοιπών ενδιαφερομένων μέσω αξιόπιστων (επεξεργασμένων) στατιστικών στοιχείων μελετών και ερευνών, αναφορικά με τις τάσεις και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων όλων των κλάδων της οικονομίας
  • Αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών της Γ.Γ.Β. και της πληροφόρησης προς επαγγελματίες και επιχειρήσεις.
  • Συντονισμός των υφιστάμενων φορέων στήριξης των ΜμΕ σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο με τη συνεχή επικαιροποίηση των παρεχόμενων πληροφοριών.
  • Καταγραφή της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ.
  • Επεξεργασία και αξιοποίηση στοιχείων και πληροφοριών με στόχο τη διαμόρφωση συγκεκριμένων προτάσεων σε θέματα που αφορούν τις ΜΜΕ, με στόχο την ανάληψη νομοθετικής πρωτοβουλίας για τη θεσμική στήριξη και διευκόλυνση της επιχειρηματικότητας.
  • Τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων για επίτευξη του επιχειρησιακού στόχου 2.4 – επενδυτική προτεραιότητα 11i του Θεματικού Στόχου 11 «Ενίσχυση της θεσμικής ικανότητας των δημοσίων αρχών και των ενδιαφερομένων φορέων και της αποτελεσματικής δημόσιας διοίκησης».
  • Διάχυση της πληροφορίας και βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.

 

Οι ωφελούμενοι της πράξης είναι ενδεικτικά τα συναρμόδια υπουργεία, οι  παραγωγικοί φορείς, φορείς σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο, φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) και ερευνητικοί φορείς και οργανισμοί (π.χ. πανεπιστήμια). Η παραγωγή τεκμηριωμένων συστάσεων πολιτικής (evidence-based policy recommendations) προς την πολιτεία και τους αρμόδιους φορείς αποτελεί σε κάθε περίπτωση σκοπό του συνολικού Έργου.

 

Απόφαση Ένταξης Πράξης

Τεχνικό Δελτίο Πράξης

Απόφαση Υλοποίησης με ίδια μέσα

Απόφαση Προμήθειας Η/Υ

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΣΠΑ (2007 - 2013)

Η ΓΓΒ - Δ/νση ΜμΕ ανέλαβε μετά τη συγχώνευση με απορρόφηση της ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε. (2012) τη συνέχιση των δράσεων του έργου «Εθνικού Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ» στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ (2007-2013). Το «Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ» είχε ξεκινήσει με το Γ' ΚΠΣ με στόχο τη συστηματική καταγραφή, παρακολούθηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ σε εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση υπεύθυνης πληροφόρησης για την κατάσταση και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξης χρηστικών και φιλικών "εργαλείων" και οδηγών διαχείρισης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων.

Με το Εθνικό Παρατηρητήριο παρέχεται η δυνατότητα παρακολούθησης των μεταβλητών της επιχειρηματικής δημογραφίας των ΜμΕ, καθώς και καταγραφής και ανάλυσης της εξέλιξης των τάσεων της ελληνικής επιχειρηματικής δραστηριότητας στο σύγχρονο περιβάλλον με απώτερο στόχο την εξαγωγή συμπερασμάτων και τη διατύπωση προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής.

Την περίοδο 2007-2013 το έργο συνεχίστηκε από τη ΓΓΒ με νέες εξειδικεύσεις δράσεις και δραστηριότητες προκειμένου να υποστηρίξει τις ανάγκες των ΜμΕ και τις σχεδιαζόμενες ευρωπαϊκές πολιτικές όπως αυτές καθορίζονται από την εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις π.χ. το Small Business Act. Ειδικότερα, έχουν υλοποιηθεί τα έργα:

Κλαδικές μελέτες που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο των δυο παραπάνω έργων: Κλαδικές Μελέτες (ΕΣΠΑ)

 

«ΕΘΝΙΚΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜμΕ» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ Γ΄ΚΠΣ (2000 - 2006)

Το «Εθνικό Παρατηρητήριο για τις ΜμΕ» δημιουργήθηκε και λειτούργησε υπό την ευθύνη του Ελληνικού Οργανισμού Μικρών – Μεσαίων Επιχειρήσεων και Χειροτεχνίας Ανώνυμη Εταιρεία (ΕΟΜΜΕΧ Α.Ε.). Το έργο ξεκίνησε το 2003 και ολοκληρώθηκε στις 30.6.2009. Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε μεγάλος αριθμός μελετών και ερευνών όπως:

α) Θεματικές μελέτες - έρευνες: για την Ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων του προσωπικού των ΜΜΕ, για τη Διεθνοποίηση των αγορών και νέες μορφές συνεργασίας των ΜΜΕ, για τους Παράγοντες της αυτοαπασχόλησης και οι αντιλήψεις ανδρών και γυναικών, για τους Άξονες Στρατηγικής που συμβάλλουν στη δημιουργία επιτυχημένων ΜΜΕ, για τη μέτρηση της αποτελεσματικότητας και του βαθμού αποδοχής των πολιτικών και μέτρων στήριξης των ΜμΕ, έρευνα για την Μεταβίβαση και τη Διαδοχή των ΜΜΕ στην Ελλάδα, Συμβολή των χρηματοδοτικών ενισχύσεων στην τόνωση της επιχειρηματικότητας των ΜΜΕ, μελέτη για την Εταιρική - Κοινωνική Ευθύνη κ.α.

β) Κλαδικές μελέτες: για τη Διαφήμιση, τις Δραστηριότητες κέντρων κλήσεων, την Κατασκευή γυαλιού και προϊόντων από γυαλί, την Κατασκευή μεταλλικών κουφωμάτων, τις Υπηρεσίες ανάπτυξης λογισμικού εφαρμογών, τις Υπηρεσίες τροφοδοσίας συνεστιάσεων /εκδηλώσεων (catering), την Κατασκευή εξοπλισμού ελέγχου των Βιομηχανικών Μεθόδων Παραγωγής, τις Εκτυπώσεις και Συναφείς Δραστηριότητες κ.ά

γ) Οδηγοί (Εγχειρίδια για μικρομεσαίους επιχειρηματίες): για α) τα Δίκτυα Επιχειρηματικότητας (Networking) & Συστήματα-Συστάδες Επιχειρήσεων (Clustering), β) την Καινοτόμο επιχειρηματικότητα και γ) Πράσινη Επιχειρηματικότητα για τις ΜME.

δ) Περιφερειακές Μελέτες: για τον Προσδιορισμός της επιχειρηματικής φυσιογνωμίας και των δεικτών επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ.

ε) Ετήσιες εκθέσεις ανταγωνιστικότητας ΜΜΕ: για τα έτη 2006 - 2007 - 2008.

Με την συγχρηματοδότησης της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.