Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας

Τμήμα Β΄ Περιβάλλοντος και Βιομηχανικής Ασφάλειας

Κύριες Αρμοδιότητες

1. Στο Β΄ Τμήμα της ΔΑΕΕΠ υλοποιούνται αυτή τη στιγμή 2 προγράμματα στα πλαίσια του ΕΣΠΑ:

  • Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ 2010» εντάσσεται στα πλαίσια του ΕΣΠΑ με δικαίωμα συμμετοχής για υφιστάμενες και νεοσυσταθείσες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, και για έργα προϋπολογισμού ύψους από 300.000 Ευρώ έως 2.500.000 Ευρώ. Οι κύριες επιλέξιμες ενέργειες αφορούν επενδύσεις σε κατηγορίες διαχείρισης ή/και εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων. Το πρόγραμμα λήγει 31-12-2015. Έως σήμερα είναι ενταγμένες στο πρόγραμμα 43 επιχειρήσεις από τις οποίες έχουν ολοκληρώσει οι 8.
  • Το πρόγραμμα «ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2010» ενισχύει έργα προϋπολογισμού από 30.000 έως 200.000 Ευρώ και έχει ως σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στη λειτουργία των μεταποιητικών επιχειρήσεων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, προκειμένου να κάνουν παρεμβάσεις στη διαδικασία της παραγωγικής αλυσίδας. Στο πρόγραμμα αυτό, στο οποίο ενδιάμεσος φορέας είναι ο ΕΦΕΠΑΕ και το οποίο έχει λήξει, είχαν αρχικά ενταχθεί 54 επιχειρήσεις και μέχρι σήμερα έχουν ολοκληρώσει τα επενδυτικά τους σχέδια 15 επιχειρήσεις, ενώ για 2 επιχειρήσεις εκκρεμεί η παραλαβή των έργων.

Και για τα δύο προγράμματα υπάρχει υποχρέωση τριετούς παρακολούθησης τήρησης των συμβατικών υποχρεώσεων των επιχειρήσεων που έχουν ολοκληρώσει. Το τμήμα έχει διαχειριστική επάρκεια για τις Δράσεις ΕΣΠΑ

2.   Το Τμήμα Β έχει τη δυνατότητα γνωμοδότησης βάσει του Ν. 4014/11 για τις περιβαλλοντικές αδειοδοτήσεις των βιομηχανικών επιχειρήσεων κατηγορίας Α1 και Α2. Με βάση την εξειδίκευση των αδειοδοτήσεων της ΚΥΑ 1649/45/14 (ΦΕΚ 45/B/2014) το τμήμα έχει πλέον τη δυνατότητα γνωμοδότησης μόνον για τα έργα Α1 των κατηγοριών 4 και 9 (περιβαλλοντικά έργα και μεταποίηση).

3.   Στο πλαίσιο της ΚΥΑ 12044/613/2007 (SEVESO II) αρμοδιότητες του Τμήματος είναι:

  • η αξιολόγηση εξήντα ένα μελετών ασφαλείας ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας (σενάρια ατυχημάτων, Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας και Πολιτική Πρόληψης Μεγάλων Ατυχημάτων),
  • η προκήρυξη έργου «Καθορισμός εξειδικευμένων προδιαγραφών και κριτηρίων για τη σύνταξη και αξιολόγηση Μελετών Ασφαλείας», αντικείμενο του οποίου είναι η υποστήριξη της Δημόσιας Διοίκησης στον καθορισμό προδιαγραφών για την εκπόνηση και αξιολόγηση των Μελετών Ασφαλείας για εγκαταστάσεις που ενέχουν κίνδυνο Βιομηχανικού Ατυχήματος Μεγάλης Έκτασης κατ’ εφαρμογή της Οδηγίας SEVEZO II (96/82/ΕΚ) και της νέας Οδηγίας ΙΙΙ (2012/18/ΕΕ), ως προς τις αρμοδιότητες της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας,. με προϋπολογισμό 50.000,00€.

4. Ένταξη του έργου «Ολοκλήρωση των έργων στο Τεχνολογικό και Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου (ΤΠΠΛ) – Β’ Φάση» που αφορά την απορρύπανση - αποκατάσταση του Κτηρίου Κονοφάγου με Φορέα Χρηματοδότησης τη ΓΓΒ, στο νέο ΕΣΠΑ 2014-2020, με αυξημένο προϋπολογισμό (2.500.000 €) ως εμπροσθοβαρές έργο της ΓΓΒ.

5. Εκπρόσωποι της Διεύθυνσης μετέχουν ως κύρια μέλη ή/και αναπληρωματικά σε διάφορες επιτροπές όπως ενδεικτικά αναφέρουμε ΕMAS, ΕΟΑΝ (Ελληνικός Οργανισμός Ανακύκλωσης), Επιτροπή “ΦΥΣΗ 2000” κλπ.