Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων

Αντικείμενο του Τμήματος είναι η εξέταση βιομηχανικών προϊόντων (εκτός τροφίμων και φαρμάκων) ως προς την ασφάλεια και την ποιότητά τους, όπως αυτή προκύπτει από την ΚΥΑ Ζ3-2810/2004 «Γενική Ασφάλεια των Προϊόντων» (ΦΕΚ 1885/Β/20-12-2004). Τα προϊόντα αυτά ανήκουν στον μη εναρμονισμένο τομέα, δεν φέρουν τη σήμανση CE και δεν υπάγονται στις Οδηγίες Νέας Προσέγγισης. Η εξέταση τους ως προς την ασφάλεια γίνεται με τη βοήθεια εθνικών και κοινοτικών προτύπων ασφαλείας. 

Επίσης, εξετάζει την επισήμανση, παρουσίαση και προώθηση προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών που επικαλούνται οφέλη σχετικά με την υγεία των πολιτών, την προστασία του περιβάλλοντος, την ενεργειακή απόδοση, την εξοικονόμηση πόρων ή / και, ιδιαίτερα, για καινοτόμα χαρακτηριστικά και ιδιότητες σε σύγκριση με συμβατικά προϊόντα.

Λαμβάνει τα προσήκοντα περιοριστικά μέτρα για την προστασία του κοινού, από την κυκλοφορία μη ασφαλών προϊόντων στην ελληνική αγορά (δεσμεύσεις, αποσύρσεις, ανακλήσεις κ.λπ.) και επιβάλλει τις κατά νόμο κυρώσεις στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του.

Συμμετέχει, παρακολουθεί και μεριμνά για την ενσωμάτωση της ευρωπαϊκής νομοθεσίας, ως αρμόδια εθνική αρχή στον τομέα της Γενικής Ασφάλειας Προϊόντων. Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής, του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ταχείας Ανταλλαγής Πληροφοριών για μη Ασφαλή Προϊόντα (σύστημα RAPEX) και συνεργάζεται με τις κατά περίπτωση αρμόδιες αρχές για παρακολούθηση των ανακλήσεων και λοιπών διορθωτικών μέτρων που λαμβάνονται. Εκδίδει Δελτία Τύπου με τις εβδομαδιαίες αναφορές του συστήματος RAPEX μεταφρασμένες στην ελληνική γλώσσα, για ενημέρωση των καταναλωτών, των ελεγκτικών αρχών και των οικονομικών φορέων. Επίσης εκδίδει  Δελτία Τύπου σχετικά με θέματα ασφάλειας προϊόντων και υπηρεσιών και, σε συνεργασία με εταιρείες, Δελτία Τύπου για εθελοντικές ανακλήσεις, που γίνονται από αυτές.

Συνεργάζεται με το Γενικό Χημείο του Κράτους (και στο πλαίσιο του υπογεγραμμένου πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ της Υπηρεσίας μας και του Γενικού Χημείου του Κράτους) και τις Τελωνειακές Αρχές για τους ελέγχους προϊόντων αρμοδιότητας του Τμήματος στα σημεία εισόδου.

Αποτελεί το Εθνικό Σημείο Επαφής για τη λειτουργία και την παρακολούθηση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο του Κανονισμού 764/2008/ΕΚ σχετικά με την επίκληση ρήτρας διασφάλισης για την ελεύθερη κυκλοφορία προϊόντων και υπηρεσιών στην ευρωπαϊκή αγορά, σε συνεργασία με το Τμήμα Α.

Συμμετέχει σε κοινά ευρωπαϊκά προγράμματα εποπτείας της αγοράς για την εφαρμογή του εναρμονισμένου θεσμικού πλαισίου, όπως τα συγχρηματοδοτούμενα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματα του Οργανισμού PROSAFE.