Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων

Τμήμα Μητρώων και Ελέγχου Τεχνικών Επαγγελμάτων, Η/Μ και Λοιπών Εγκαταστάσεων

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του το τμήμα:

Εκπονεί το θεσμικό πλαίσιο, εναρμονίζει στο ελληνικό δίκαιο τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες, καθιερώνει τους τεχνικούς κανονισμούς, πρότυπα και προδιαγραφές για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία εγκαταστάσεων όπως τους ανελκυστήρες, συρματόσχοινα μεταφοράς προσώπων, τις κυλιόμενες κλίμακες & πεζόδρομους καθώς και τις εσωτερικές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις υφιστάμενες εθνικές διατάξεις και τις σχετικές Ευρωπαϊκές Οδηγίες Τεχνικής Εναρμόνισης. Ειδικότερα, εκδίδει εθνικούς κανονισμούς σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας σχετικά με τις προϋποθέσεις για την παραγωγή, διάθεση στην αγορά και θέση σε λειτουργία των εγκαταστάσεων στους Ανελκυστήρες (Οδηγία 95/16/ΕΚ), τα Συρματόσχοινα για τη μεταφορά προσώπων (Οδηγία 2000/9/ΕΚ), τις Κυλιόμενες Κλίμακες και Κυλιόμενους Πεζόδρομους (Οδηγία 2006/42/ΕΚ) και τις Εσωτερικές Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις (σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4483/1965), καθώς και κάθε άλλο σχετικό ευρωπαϊκό νομοθετικό κείμενο που ισχύει ή πρόκειται να εκδοθεί για τα προϊόντα / εγκαταστάσεις αυτά.

Το τμήμα έχει εκτός των ανωτέρω νομοπαρασκευαστικών και αρμοδιότητες με τον ελέγχου – εποπτείας αγοράς για την εφαρμογή της βιομηχανικής νομοθεσίας  στα αντικείμενα των ανωτέρω διατάξεων καθώς και αρμοδιότητες αναφορικά με την λειτουργία μητρώων τεχνικών επαγγελμάτων, ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, ανελκυστήρων, κυλιόμενων κλιμάκων και πεζόδρομων καθώς και αρμοδιότητες επιβολής των κατά νόμο κυρώσεων στους παραβάτες των διατάξεων αρμοδιότητάς του.