Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

 • Ελληνικά
 • English

Main menu

Διεύθυνση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Η Δ/νση Στήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων αποτελείται από τα παρακάτω τμήματα:

 1. Το Τμήμα Πολιτικών και Δομών Υποστήριξης Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων,
 2. Το Τμήμα Πολιτικών Υποστήριξης Πολύ Μικρών Επιχειρήσεων, Βιοτεχνίας, Χειροτεχνίας και Εκπαίδευσης σε Θέματα Επιχειρηματικότητας,
 3. Το Τμήμα Ανάπτυξης Επιχειρηματικότητας, Βελτίωσης της Ανταγωνιστικότητας και Πρόσβασης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων σε Χρηματοπιστωτικούς Θεσμούς

και ασκεί τις παρακάτω κύριες αρμοδιότητες:

 1. Το σχεδιασμό, ανάληψη και προώθηση πολιτικών και πρωτοβουλιών με στόχο την υποστήριξη και την ανάπτυξη των ΜμΕ, με έμφαση στη διεύρυνση της μεταποιητικής βάσης της χώρας, τον εκσυγχρονισμό των εγκαταστάσεών τους, τη βελτίωση της παραγωγικής τους διαδικασίας, την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας περιλαμβανομένων και των ειδικών Ομάδων πληθυσμού (π.χ. νεανική , γυναικεία επιχειρηματικότητα κλπ)  και της δημιουργίας νέων σύγχρονων ΜμΕ, όπως και την ανάπτυξη και λειτουργία νέων σύγχρονων και αποτελεσματικών εργαλείων για την ενημέρωση και διάχυση της πληροφόρησης των ΜμΕ σε όλα τα επίπεδα.
 2. Τη χάραξη πολιτικής, καθώς και την παρακολούθηση της εφαρμογής της για την υποστήριξη της ελληνικής χειροτεχνίας (μετά τη συγχώνευση του ΕΟΜΜΕΧ με την ΕΤΕΑΝ Α.Ε.).
 3. Την ευθύνη της λειτουργίας και ανάπτυξης της ψηφιακής πλατφόρμας www.StartupGreece.gov.gr, που αποτελεί έργο υποδομής για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση, πληροφόρηση των ΜμΕ καθώς και την ανάπτυξη χρηστικών και φιλικών "εργαλείων" και οδηγών διαχείρισης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
 4. Την ευθύνη επαναλειτουργίας του «Εθνικού Παρατηρητηρίου των ΜΜΕ» και των επιμέρους  δράσεων του στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2007-2013 & 2014-2020. Το «Εθνικό Παρατηρητήριο ΜΜΕ» αποτελεί έργο υποδομής με στόχο τη συστηματική καταγραφή, παρακολούθηση και επεξεργασία ποσοτικών και ποιοτικών μεγεθών της επιχειρηματικής δραστηριότητας των ΜμΕ σε εθνικό, κλαδικό και περιφερειακό επίπεδο, τη συγκέντρωση, επεξεργασία και διάχυση υπεύθυνης πληροφόρησης για την κατάσταση και τις προοπτικές των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, καθώς και την ανάπτυξης χρηστικών και φιλικών "εργαλείων" και οδηγών διαχείρισης και λήψης επιχειρηματικών αποφάσεων σε κρίσιμους τομείς ανάπτυξης των επιχειρήσεων.
 5. Το σχεδιασμό και την παρακολούθηση της υλοποίησης Δράσεων - Προγραμμάτων κρατικών ενισχύσεων για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς αρμοδιότητας του με έμφαση στην ανάπτυξη της μεταποίησης και υποστηρικτικών σε αυτή τομέων, της εξωστρέφειας, της επιχειρηματικής καινοτομίας και τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών ΜμΕ.
 6. Την προώθηση νέων χρηματοπιστωτικών θεσμών και εργαλείων μέσω της συνεργασίας με συναρμόδιους & εποπτευόμενους φορείς (ΕΤΕΑΝ Α.Ε. – Ταμείο Επιχειρηματικότητας - ΤΕΠΙΧ) για τη βελτίωση της πρόσβασης  των ελληνικών ΜμΕ σε πηγές χρηματοδότησης.
 7. Την παρακολούθηση και συμμετοχή στα ευρωπαϊκά και διεθνή όργανα σχετικά με τις ασκούμενες  πολιτικές για τις ΜμΕ (Small Business Act σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης) και την εφαρμογή τους (π.χ. ΟΟΣΑ – Ομάδα Εργασίας για τις Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα, Ομάδα Εργασίας για τη Χρηματοδότηση των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων Ευρωμεσογειακή Συνεργασία, Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Επιτροπή Διαχείρισης Προγράμματος Competitiveness SMEs, COSME 2014-2020, κλπ).
 8. Την ευθύνη της υλοποίησης όλων των αναγκαίων διοικητικών και άλλων πράξεων για την  ολοκλήρωση της διαδικασίας σχετικά με τις εκκρεμότητες των θυγατρικών και του προσωπικού του ΕΟΜΜΕΧ.