Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας

Η Διεύθυνση Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας (διάγραμμα Διεύθυνσης) έχει τις εξής αρμοδιότητες:

i.    Θεσμική παρακολούθηση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Ε.Ε) και μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της ενωσιακής νομοθεσίας εναρμόνισης και των σχετικών τροποποιήσεων (Οδηγίες «νέας προσέγγισης»), καθώς και εισήγηση, διαμόρφωση & κατάρτιση εθνικών διατάξεων (Εθνικών Κανονισμών, Υ.Α., πδ, κλπ) που αφορούν αφενός μεν σε εθνικά μέτρα εφαρμογής Ευρωπαϊκών Κανονισμών (εναρμονισμένος τομέας), αφετέρου δε σε αμιγώς εθνικές διατάξεις (μη εναρμονισμένος τομέας, καθαρά εθνική πρωτοβουλία) που ρυθμίζουν θέματα ασφάλειας προϊόντων και εγκαταστάσεων (πχ εκρηκτικών), προδιαγραφών ασφάλειας και ποιότητας, καθώς και θέματα διάθεσης στην αγορά προϊόντων και χρήσης προϊόντων (προδιαγραφές χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος, πλαστικών σωλήνων, κλπ).

Επισημαίνεται ότι στην αρμοδιότητα αυτή εμπίπτει η παρακολούθηση 26 οδηγιών της κοινοτικής νομοθεσίας εναρμόνισης, σε σύνολο 34 οδηγιών σε επίπεδο χώρας, δηλ. το 80% περίπου της ενωσιακής τομεακής νομοθεσίας εναρμόνισης που ενσωματώνεται στο εθνικό δίκαιο, 2 ευρωπαϊκών κανονισμών και 35 τουλάχιστον εκτελεστικών ευρωπαϊκών κανονιστικών πράξεων καθώς και 10 αμιγώς εθνικών διατάξεων τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας ασφάλειας προϊόντων και εγκαταστάσεων.

ii.    Έλεγχος εφαρμογής της ανωτέρω τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (κοινοτικής και εθνικής) και εποπτεία αγοράς των βιομηχανικών προϊόντων που εμπίπτουν στις εν λόγω διατάξεις, διενεργώντας κατάλληλους ελέγχους συμμόρφωσής τους προς τις απαιτήσεις της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας (έλεγχος σήμανσης CE), σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ν. 4072/12 (Εθνικό νομοθετικό πλαίσιο Εποπτείας Αγοράς Βιομηχανικών Προϊόντων αρμοδιότητας ΓΓΒ). Στην αρμοδιότητα αυτή εντάσσεται και η επιβολή διοικητικών κυρώσεων (απαγόρευση κυκλοφορίας, απόσυρση, κλπ) καθώς και η επιβολή και βεβαίωση χρηματικών προστίμων στους παραβάτες.

H Διεύθυνση αποτελεί τον βασικό πυλώνα εποπτείας αγοράς σε εθνικό επίπεδο των βιομηχανικών προϊόντων, αναλαμβάνοντας τον έλεγχο συμμόρφωσης ενός μεγάλου αριθμού - άνω των 60.000 - προϊόντων τα οποία ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα τομέων οικονομικής δραστηριότητας (μηχανές, δομικά υλικά, ηλεκτρολογικό υλικό, παιχνίδια, εκρηκτικά, εξοπλισμοί υπό πίεση, ενεργειακός &οικολογικός σχεδιασμός, κλπ).

iii.    Έλεγχος εφαρμογής των εθνικών διατάξεων (πίνακας τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας) που σχετίζονται με την ασφάλεια προϊόντων & εγκαταστάσεων (εμφιαλωτήρια δοχείων υπό πίεση, εκρηκτικά εμπορικής χρήσης).

iv.    Συντονισμός των λοιπών αρχών εποπτείας της αγοράς της χώρας (υπουργείο υγείας, κλπ) και υποβολή του Ετήσιου Εθνικού Προγράμματος Εποπτείας Αγοράς στα όργανα της Ε.Ε, στο πλαίσιο των υποχρεώσεων της χώρας που προκύπτουν από την εφαρμογή του Κανονισμού 765/2008 ΕΚ (Eτήσιο Πρόγραμμα Εποπτείας Αγοράς 2015).

v.    Διερεύνηση σχετικών καταγγελιών και παροχή οδηγιών προς τους οικονομικούς φορείς (κατασκευαστές, εισαγωγείς, διανομείς) σε θέματα συμμόρφωσης καθώς και παροχή γνώμης προς τις τελωνειακές αρχές της χώρας για θέματα συμμόρφωσης εισαγόμενων προϊόντων και διερεύνηση υποθέσεων.

vi.    Ενεργός συμμετοχή των στελεχών της Δ/νσης στα Όργανα της ΕΕ (ομάδες εργασίας, επιτροπές, κλπ) για θέματα όλων των παραπάνω Ευρωπαϊκών Οδηγιών και Κανονισμών αρμοδιότητας της Δ/νσης (Μόνιμη Επιτροπή Δομικών Υλικών, κλπ) καθώς στα ευρωπαϊκά προγράμματα συνεργασίας PROSAFE για τα παιχνίδια και πυροτεχνήματα.