Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων

Τμήμα Ηλεκτρικών και Ηλεκτρονικών Συσκευών και Προϊόντων και Ενεργειακών Αποδόσεων

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής της Τεχνικής Βιομηχανικής Νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και γενικά έχει τις αρμοδιότητες της δ/νσης στα ειδικότερα θέματα  του τμήματος σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή χρήσης και λειτουργίας βιομηχανικών προϊόντων, όπως, ηλεκτρολογικό υλικό Χαμηλής Τάσης, οικολογικός σχεδιασμός όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια (Ecodesign), ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας οικιακών συσκευών, ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας οικιακών λαμπτήρων, τις επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό (RoHS), συσκευές και συστήματα που προορίζονται για χρήση σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα(ATEX), αερόφερτο θόρυβο οικιακών συσκευών, και τους ρευματοδότες και ρευματολήπτες.

ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

α/α

Αντικείμενο

Ενωσιακή Νομοθεσία Εναρμόνισης  Κανονισμός /  Οδηγία Νέας προσέγγισης

Αντίστοιχες Εθνικές Διατάξεις

1

Ηλεκτρολογικό Υλικό Χαμηλής Τάσης

Οδηγίες

2006/95/ΕΚ

 

ΚΥΑ 470/85 (Β΄183)

ΚΥΑ 16717/5052/94 (Β΄992)

ΚΥΑ 27356/91 (Β΄78)

ΚΥΑ Β. 6467/608/88 (Β΄214)

ΚΥΑ 6204/2001 (Β΄277)

2

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας οικιακών συσκευών

Οδηγίες

2010/30/ΕΕ και όλες οι εφαρμοστικές πράξεις που εκδίδονται κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 10 αυτής,

 

2000/55/ΕΚ

 

ΚΥΑ 12400/1108/2011 (Β΄2301)

 

ΚΥΑ Δ6/Β/17682/2001 (Β΄1407)

3

Ένδειξη κατανάλωσης ενέργειας για τους οικιακούς λαμπτήρες (ErP)

Οδηγία 98/11/ΕΚ

ΚΥΑ Δ6/Β/13897/15-9-1999(Β΄1792)

4

Συσκευές και συστήματα που προορίζονται σε εκρήξιμη ατμόσφαιρα (ΑΤΕΧ)

Ενοποιημένη Οδηγία

94/9/ΕΚ

 

ΚΥΑ Β 17081/2964/5-3-1996 (Β΄157)

5

Αερόφερτος θόρυβος οικιακών συσκευών

Οδηγία 86/594/ΕΟΚ

YA Οικ. Β 13352/2635/1990 (Β΄437)

6

EcoDesign οικολογικός σχεδιασμός όσον αφορά τα προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια

Οδηγίες

2009/125/ΕΚ και όλες οι εκδοθείσες κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 15(1) αυτής εφαρμοστικές πράξεις

 

2005/32/ΕΚ

2008/28/ΕΚ

 

2000/55/ΕΚ

 

ΠΔ  7/2011 (Α΄14)

 

ΠΔ 32/2010 (Α΄70)

 

ΚΥΑ Δ6/Β/17682/16-10-2001 (Β΄1407)

7

RoHS επικίνδυνες ουσίες σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό

Οδηγίες

2011/65/ΕΕ

 

2002/95/EC

 

ΠΔ114/2013 (Α΄147)

ΚΥΑΟΙΚ11532/1106/2014

ΚΥΑΟΙΚ5655/ΔΤΒΝ89/2015

ΠΔ. 117/2004 (Α΄82)

ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

8

Ρευματοδότες και ρευματολήπτες

-

ΥΑ 529/2000 (Β΄ 67)

ΥΑ 4822/17-3-2000 (Β΄352)

ΥΑ 8991/2003 (Β΄ 643)