Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Θερμικών Εγκαταστάσεων και Μέσων Υπό Πίεση και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 4072/2012 (80Α΄)  όπως εκάστοτε ισχύει και γενικά έχει τις αρμοδιότητες της δ/νσης στα ειδικότερα θέματα  του τμήματος σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή χρήσης και λειτουργίας βιομηχανικών προϊόντων, που αφορούν εξοπλισμό υπό πίεση, μεταφερόμενο εξοπλισμό υπό πίεση, απλά δοχεία πίεσης, λέβητες ζεστού νερού, συσκευές αερίου, πυροσβεστήρες, μεταλλικές σκαλωσιές, χάλυβα οπλισμού σκυροδέματος καθώς και των κέντρων  επανελέγχου φιαλών υπό πίεση.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ Γ΄ΤΜΗΜΑΤΟΣ

α/α

Αντικείμενο

Ενωσιακή Νομοθεσία Εναρμόνισης  Κανονισμός /  Οδηγία Νέας προσέγγισης

Αντίστοιχες Εθνικές Διατάξεις

1

Απλά δοχεία πίεσης

Οδηγίες

87/404/EOK KAI 90/488/ΕΟΚ

93/68/ΕΟΚ

2014/29/EE

 

KΥΑ 12479/Φ.17/414/1991 (Β΄431)

KΥΑ 20769/6285/1994 (Β΄ 977)

ΝΕΑ ΟΔΗΓΙΑ ΠΡΟΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ

2

Λέβητες ζεστού νερού

Οδηγίες

92/42/ΕΟΚ

93/68/ΕΟΚ

2005/32/ΕΚ

2009/125/EK

2010/30/EE

Κανονισμοί

811/2013

813/2013

518/2014

 

Π.Δ. 335/1993 (Α΄143)

Π.Δ. 59/1995 (Α΄46)

Π.Δ. 32/2010 (Α΄70)

Π.Δ . 7/2011 ( Α΄ 14)

ΚΥΑ 12400/1108/2011( Β΄2301)

3

Εξοπλισμός υπό πίεση

Οδηγίες

97/23/ΕOK

2014/68/ΕΕ (ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΑΚΟΜΗ ΕΝΣΩΜΑΤΩΘΕΙ ΠΛΗΡΩΣ – ΜΕΡΙΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ)

 

ΚΥΑ 16289/330/1999 (Β΄987)

ΚΥΑ οικ.19205/ΔΤΒΝ 305/2015 (Β΄ 371)

4

Μεταφερόμενος εξοπλισμός υπό πίεση

Οδηγίες

2010/35/ΕΚ

 

ΚΥΑ οικ. 12436/706/2011(Β΄2039)

5

Συσκευές αερίου

Οδηγίες

90/396/ΕΟΚ

93/68/ΕΟΚ

 

KΥΑ 15233/1991 (Β΄ 487)

KΥΑ 3380/737/1995 (Β΄134)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΤΟΥ ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Γ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

6

Πυροσβεστήρες

-

ΚΥΑ 618/43/2005 (Β΄ 52)

ΚΥΑ 17230/671/2005 (Β΄1218)

7

Μεταλλικές σκαλωσιές

-

ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/1993 (Β΄756)

8

Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος

-

ΥΑ οικ. 9529/645/2006 (Β΄649)

ΥΑ οικ. 25535/1650 /2006/(Β΄1881)

ΥΑ 17116/1116/2007 (Β΄1577)

9

Κέντρα επανελέγχου φιαλών υπό πίεση.

 

ΥΑ 14165/Φ.17.4/373 /1993(Β΄673)

YA B 10451/929/1988( Β΄370)

ΦΕΚ 580/Β/88 (διορθώσεις σφαλματων)

ΥΑ 12502/206/1989( Β΄466)