Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Τμήμα Δομικών, Χημικών και Λοιπών Βιομηχανικών Προϊόντων

Παρακολούθηση και έλεγχος εφαρμογής της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας, όπως ορίζεται στο άρθρο 23 του Ν. 4072/2012 (80Α΄) και γενικά έχει τις αρμοδιότητες της δ/νσης στα ειδικότερα θέματα του τμήματος σχετικά με θέματα ασφάλειας, παραγωγής και διάθεσης στην αγορά ή χρήσης και λειτουργίας βιομηχανικών προϊόντων, όπως ορίζονται παρακάτω:

α) δομικά προϊόντα (video construction products) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 305/2011(EN), (EL) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 9ης Μαρτίου 2011 «για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας των δομικών προϊόντων και για την κατάργηση της οδηγίας 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου» όπως ισχύει με το διορθωτικό αυτού.

β) πλαστικές σωλήνες και εξαρτημάτα αυτών σύμφωνα με ΥΑ οικ. 14097/757/4.12.2012 (Β΄ 3346) περί έλεγχου τεχνικών προδιαγραφών στους πλαστικούς σωλήνες και στα εξαρτήματα αυτών για μεταφορά πόσιμου νερού, αποχετευτικών λυμάτων και ενδοδαπέδια θέρμανση

γ) εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης σύμφωνα με το Π.Δ. 455/95 (Α’ 268) όπως ισχύει, που αφορά στην εμπορία και τον έλεγχο εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, την καθιέρωση του συστήματος αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης, σύμφωνα με το Π.Δ. 76/2010 (Α’ 140) όπως ισχύει και τον Γενικό και τους Ειδικούς Κανονισμούς (ΚΥΑ 3329/89), όπως ισχύουν, για την παραγωγή, αποθήκευση και τη διάθεση σε κατανάλωση εκρηκτικών.

δ) είδη πυροτεχνίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 9104/440/2010 (Β’ 1159) και την ΚΥΑ 11893/599/2013 (Β’ 2689) όπως ισχύουν.

ε) τη χρήση πρόδρομων ουσιών εκρηκτικών υλών (explosives precursors), σύμφωνα με τον Κανονισμό (EE) 98/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως ισχύει.

στ) παιχνίδια σύμφωνα με την ΚΥΑ 3669/194/5.4.2011 (Β’ 549) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει ισχύει, όπου θεσπίζονται κανόνες για την ασφάλεια των παιχνιδιών και την ελεύθερη κυκλοφορία τους στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ε) μέσα ατομικής προστασίας σύμφωνα με την ΚΥΑ 4373/1205/11.3.1993(Β’ 187) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την ΚΥΑ 8881/3.6.1994 (Β’ 450) και την ΚΥΑ 5261/190/11.2.1997 (Β’ 113)

στ) και των λοιπών βιομηχανικών προϊόντων της τεχνικής βιομηχανικής νομοθεσίας για προϊόντα που δεν καλύπτονται από τις αρμοδιότητες των άλλων τμημάτων του τμήματος.

ζ) Το τμήμα παρέχει πληροφορίες προς τους οικονομικούς φορείς και συναρμόδιες δημόσιες υπηρεσίες περί της ορθής εφαρμογής της κείμενης νομοθεσίας για τα προϊόντα του κλάδου

η) Στο τμήμα αυτό λειτουργεί υπηρεσία ως Εθνικό Σημείο Επαφής για τα δομικά προϊόντα - Greek Product Contact Point on Construction, (email: grpcpc@ggb.gr) σύμφωνα με το άρθρο 10 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011 και τις σχετικές με αυτόν εθνικές διατάξεις.

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΙΚΩΝ, ΧΗΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Α. ΕΝΩΣΙΑΚΉ ΝΟΜΟΘΕΣΊΑ ΕΝΑΡΜΌΝΙΣΗΣ

α/α

Αντικείμενο

Οδηγία Νέας προσέγγισης/Κανονισμός

Εθνικά Μέτρα Μεταφοράς

1

Δομικά Προϊόντα

Κανονισμός (ΕΕ) 305/2011

όπως ισχύει με το από 12.4.2013 διορθωτικό αυτού (ΕΕ L 103/10-15 της 12.04.2013)

και με τους κατ΄εξουσιοδότηση κανονισμούς του άρθρου 60 του Κανονισμού (ΕΕ) 305/2011:

Κανονισμός (EE) 157-2014 Κανονισμός (EE) 574-2014 Κανονισμός (ΕΕ) 568-2014

Κανονισμός (ΕΕ) 1092-2014

Κανονισμός (ΕΕ) 1062-2013

Κανονισμός (ΕΕ) 1291-2014 Κανονισμός (ΕΕ) 1292-2014

ΠΔ 334/94 (Α΄176)

2

Είδη πυροτεχνίας

Οδηγίες

2007/23

 

2013/29/ΕΕ

ΚΥΑ 9104/440/2010 (Β’ 1159)

 

3

Σύστημα για την ιχνηλασιμότητα των ειδών πυροτεχνίας

 

2014/58/ΕΕ

 

ΚΥΑ 11893/599/2013 (Β’ 2689)

4

Εκρηκτικές ύλες εμπορικής χρήσης

Οδηγία 93/15/ΕΟΚ

 

Π.Δ. 455/95 (Α΄268)

ΚΥΑ 3329/89 (Β΄132)

Π.Δ.2/2006 (Α΄1)

5

Σύστημα αναγνώρισης και εντοπισμού των εκρηκτικών υλών εμπορικής χρήσης

Οδηγίες

2008/43/ΕΚ

2012/4/ΕΕ

 

Π.Δ. 76/2010 (Α΄140)

Π.Δ. 56/2012 (Α΄108)

6

Πρόδρομες ουσίες εκρηκτικών υλών

Κανονισμός (EE) 98/2013, όπως ισχύει με τις κατ΄εξουσιοδότηση του άρθρου 14 αυτού εκδοθείσες πράξεις

 

7

Ασφάλεια παιχνιδιών

Οδηγία 2009/48/ΕΚ

 

οδηγία 2012/7/EE

 

Κανονισμός (ΕΕ)

681/2013

ΚΥΑ 3669/194/5.4.2011

(Β΄549)

τροποποίηση

με την KYA 996/31/23.1.2013

(Β΄137)(νέες τιμές καδμίου)

(νέες τιμές βαρίου)

8

Μέσα ατομικής προστασίας

Οδηγία 89/686/ΕΟΚ,

όπως ισχύει με τις τροποποιήσεις αυτής:

93/68/ΕΟΚ

93/95/ΕΟΚ

96/58/ΕΚ

ΚΥΑ 4373/1205/93 (Β΄187)

 

ΚΥΑ 8881/94 (Β΄ 450)

 

ΚΥΑ Β5261/190/97 (Β΄113)

Β. ΜΗ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΜΕΝΟΣ ΤΟΜΕΑΣ-ΕΘΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

α/α

Αντικείμενο

Εθνική Νομοθεσία

1

Πλαστικοί σωλήνες

ΥΑ οικ. 14097/757/4.12.2012 (Β΄ 3346)

2

Διακίνηση τσιμέντου-Κέντρα Διανομής

ν. 4254/2014 (Α΄85) Υποπαράγραφος ΣΤ10: «Άρση εμποδίων στον ανταγωνισμό στον τομέα των δομικών υλικών- διακίνηση τσιμέντου»