Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Δομικά προϊόντα

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Κανονισμός (ΕΕ) 305-2011 θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας δομικών προϊόντων (EEEE L88-5,4.4.2011)

 

Διορθωτικό στον Κανονισμό (ΕΕ) αριθμ 305-2011 (ΕΕΕΕ L103-10, 12.4.2013)

 

Κανονισμός (EE) 157-2014,

δημοσίευση δήλωσης επιδόσεων για δομικά προϊόντα σε δικτυακό τόπο (EEEE L 159-41,21.2.2014)

 

Κανονισμός (EE) 574-2014 για την τροποποίηση του παραρτήματος ΙΙΙ του Κανονισμού 305-2011-Υπόδειγμα κατάρτισης δήλωσης επιδόσεων (EEEE L159-41, 28.5.2014)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 568-2014 για την τροποίηση του παραρτήματος V του Κανονισμού ΕΕ αριθ. 305-2011 (EEEE L157-76, 27.5.2014)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ. 1092-2014 σχετικά με τους όρους ταξινόμησης χωρίς δοκιμή ξύλινων επενδύσεων δαπέδων (EEEE L349-27, 5.12.2014)

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθμ.1062-2013 Μορφότυπος  της  Ευρωπαϊκής Τεχνικής Αξιολόγησης (ΕΤΑ) δομικών προϊόντων (EEEE L289-42, 31.10.2013)

 

Κανονισμός αρ.1291-2014 προϋποθέσεις κατάταξης χωρίς δοκιμή πετασμάτων με βάση το ξύλο

 

Κανονισμός αρ.1292-2014 όροι ταξινόμησης χωρίς δοκιμή ορισμένων μη επιχρισμένων ξύλινων επενδύσεων δαπέδων

 

Πίνακας εναρμονισμένων προτύπων για τα δομικά προϊόντων του καν. ΕΕ 305-2011 στα Ελληνικά και στα Αγγλικά

 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2017/2293 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 3ης Αυγούστου 2017 σχετικά με τους όρους για την ταξινόμηση, χωρίς δοκιμές, διασταυρούμενων πολυστρωματικών προϊόντων ξυλείας που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 16351 και προϊόντων πολυστρωματικής δομήσιμης ξυλείας που καλύπτονται από το εναρμονισμένο πρότυπο EN 14374, όσον αφορά την αντίδρασή τους στη φωτιά

 

ΠΔ 334-1994 περί Προϊόντων Δομικών Κατασκευών (Οδηγία 89-106) (ΦΕΚ 176-Α-25.10.1994)

 

Εγκύκλιος ΓΓΒ περί εισαγωγής δομικών προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE (2014)

 

Διαταγή του ΥΠΟΙΚ περί εισαγωγής δομικών προϊόντων με σήμανση CE (2013)

 

Διαταγή του ΥΠΟΙΚ περί εισαγωγής τσιμέντων (2010)

 

Έγγραφο ΓΓΒ περί δομικών προϊόντων που υπόκεινται σε υποχρέωση σήμανσης CE (2013)

 

Έγγραφο ΓΓΒ περί εισαγωγής τσιμέντου από τρίτες χώρες (2010)

 

Εγκύκλιος προς  Δνσεις  Ανάπτυξης περί εισαγωγής τσιμέντων (2010)

 

Εγκύκλιος του Γενικού Χημείου του Κράτους περί εισαγωγής τσιμέντου από τρίτες χώρες (2010)

 

Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΔΙΠΑΔ σχετικά με την εφαρμογή της ΕΤΕΠ Κουφωμάτων Αλουμινίου (2013)

 

Εγκύκλιος ΓΓΔΕ-ΔΙΠΑΔ σχετικά με την εφαρμογή των ΕΤΕΠ (2012)

 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 2016/364 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 1ης Ιουλίου 2015 για την ταξινόμηση των δομικών προϊόντων με βάση τις επιδόσεις αντίδρασης στη φωτιά, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/771 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EN) της 25ης Ιανουαρίου 2018 σχετικά με το εφαρμοστέο σύστημα αξιολόγησης και επαλήθευσης της σταθερότητας της επίδοσης των διατάξεων αγκύρωσης που χρησιμοποιούνται σε δομικά έργα και προορίζονται να αποτρέπουν την πτώση προσώπων από ύψος ή να ανακόπτουν πτώσεις από ύψος, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

ΚΑΤ' ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ (ΕΕ) 2018/779 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ (EN) της 19ης Φεβρουαρίου 2018 σχετικά με τα εφαρμοστέα συστήματα για την αξιολόγηση και την επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης των πανό τύπου σάντουιτς με μεταλλική επικάλυψη σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου.

 

 

Κατάλογος στοιχείων Εγγράφων ευρωπαϊκής Αξιολόγησης -EAD- OJEU C10.2 13.1.2017