Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Λέβητες ζεστού νερού

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οδηγίες

92/42/ΕΟΚ

93/68/ΕΟΚ

2005/32/ΕΚ

2009/125/EK

2010/30/EE

Κανονισμοί

811/2013

813/2013

518/2014

 

Π.Δ. 335/1993 (Α΄143)

Π.Δ. 59/1995 (Α΄46)

Π.Δ. 32/2010 (Α΄70)

Π.Δ . 7/2011 (Α΄ 14)

ΚΥΑ 12400/1108/2011( Β΄2301)