Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

Ασφάλεια παιχνιδιών

ΕΝΩΣΙΑΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ

ΕΘΝΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Οδηγία 2009/48/ΕΚ

(όπως τροποποιείται και ισχύει με τις κατ΄ εξουσιοδότηση του άρθρου 46 αυτού εκδοθείσες πράξεις)

Oδηγία 2012/7/ΕΕ

Οδηγίες 2014/79/ΕΕ, 2014/81/ΕΕ και 2014/84/ΕΕ

κ.υ.α. οικ. οικ.6175/835/2020 (B' 2537)

κ.υ.α. οικ. 118580/1225/2019 (Β’ 4294)

κ.υ.α. 2976/92/10-01-2018 (Β΄242)

κ.υ.α. 53496/900/11-05-2017 (Β΄1635)

κ.υ.α. 69151/1112/25-06-2015 (Β΄1282)

κ.υ.α. 996/31/ 23-01-2013 (Β΄137)

κ.υ.α. 3669/ 194/ 05-04-2011 (Β΄549)