Υπουργείο   Επικοινωνία   Χάρτης ιστότοπου

Languages

  • Ελληνικά
  • English

Main menu

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 σχετικά με την Αμοιβαία Αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους

 

Το Εθνικό Σημείο Επαφής για τα Προϊόντα έχει συσταθεί και λειτουργεί στη Διεύθυνση Πολιτικής Ποιότητας της Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, κατ’ εφαρμογή του άρθρου 9 του Καν. (ΕΚ) 764/2008 και του άρθρου 33 του ν. 4072/2012.

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2019/515 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την Αμοιβαία Αναγνώριση των εμπορευμάτων που κυκλοφορούν νόμιμα στην αγορά άλλου κράτους μέλους και την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) 764/2008), εκδόθηκε με στόχο τη βελτίωση της ελεύθερης κυκλοφορίας των εμπορευμάτων στην ενιαία αγορά και την δημιουργία μια δικαιότερης ενιαίας αγοράς αγαθών.

Οι διατάξεις του νέου Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 τίθενται σε ισχύ στις 19 Απριλίου 2020.

Τα σημεία επαφής για τα προϊόντα παρέχουν ηλεκτρονικά τις ακόλουθες πληροφορίες:

  • πληροφορίες σχετικά με την αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης και την εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2019/515 στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία που ορίζεται στο άρθρο 5 για την αξιολόγηση των προϊόντων,
  • τα στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία καθιστούν δυνατή την απευθείας επικοινωνία με τις αρμόδιες αρχές του εν λόγω κράτους μέλους,
  • τα διαθέσιμα μέσα έννομης προστασίας και τις σχετικές διαδικασίες στην επικράτεια του κράτους μέλους τους, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών και οικονομικού φορέα, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας SOLVIT.
    (Ελληνικό Κέντρο Solvit, ταχυδρομική διεύθυνση: Υπουργείο Οικονομικών, Δ/νση Ευρωπαϊκής Ένωσης και Διεθνών Σχέσεων, Νίκης 5-7, 10563, Σύνταγμα, Αθήνα, e-mail: Solvit.greece@mnec.gr, τηλ. 210-3332793, 210-3332750, 210-3332129, 210-3332767, 210-3332824)
  • παρέχουν, κατόπιν αιτήματος οικονομικού φορέα ή αρμόδιας αρχής άλλου κράτους μέλους, κάθε χρήσιμη πληροφορία, όπως ηλεκτρονικά αντίγραφα των εθνικών τεχνικών κανόνων και των εθνικών διοικητικών διαδικασιών που ισχύουν για προϊόντα/ εμπορεύματα στην επικράτεια στην οποία είναι εγκατεστημένο το σημείο επαφής ή ηλεκτρονική πρόσβαση στους εν λόγω κανόνες και διαδικασίες, ή πληροφορίες σχετικά με το κατά πόσον τα εν λόγω  προϊόντα υπόκεινται σε προέγκριση βάσει της εθνικής νομοθεσίας,
  • απαντούν εντός 15 εργάσιμων ημερών από τη λήψη αιτήματος,
  • δεν χρεώνουν τέλος για τις πληροφορίες που παρέχουν.

Πατήστε εδώ για να δείτε όλους τους διαθέσιμους τεχνικούς κανόνες ανά κατηγορία προϊόντος.

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το Εθνικό Σημείο Επαφής για οποιοδήποτε ερώτημα ή αίτημά σας

Email: pcp.greece@ggb.gr

Δήλωση Αμοιβαίας Αναγνώρισης

Διαδικασία Αξιολόγησης Εμπορευμάτων